Maghreb Arab Press

ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵉⵛⵛⴰⵔ ⵉⵡⵜⵜⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵎⵓⵍⵍⵉ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴰⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵜⵏⵎⴰⵍⴰⵢⵜ ⵏ « ⴷⴰⵄⵉⵛ » ⴷ ⵉⵖⴰⵍ ⵙⵓⵍ ⵎⴰⵙ ⵉⵅⵚⵚⵓ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵍⵉ "ⵜⴰⵎⵢⴰⴷⴰⵙⵜ ⵜⴰⵙⵓⵜⵍⵜ ⴷ ⵜⴰⵎⵢⴰⵡⴰⵙⵜ ⴷ ⵜⴰⵏⵎⵢⴰⵍⴰⵍⵜ" (ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵓⵕⵉⵟⴰ)

ⵍⴽⵡⵉⵜ  -  
ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ, ⵎⴰⵙⵙ ⵏⴰⵚⵕ ⴱⵓⵕⵉⵟⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴳ ⵍⴽⵡⵉⵜ, ⵎⴰⵙ ⵉⵛⵛⴰⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵉⵡⵜⵜⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵎⵓⵍⵍⵉ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴰⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵜⵏⵎⴰⵍⴰⵢⵜ « ⴷⴰⵄⵉⵛ » ⴷ ⵉⵖⴰⵍ ⵙⵓⵍ ⵎⴰⵙ ⵉⵅⵚⵚⵓ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵍⵉ « ⵜⴰⵎⵢⴰⴷⴰⵙⵜ ⵜⴰⵙⵓⵜⵍⵜ ⴷ ⵜⴰⵎⵢⴰⵡⴰⵙⵜ ⴷ ⵜⴰⵏⵎⵢⴰⵍⴰⵍⵜ ⴳ ⴽⵔⴰ ⵢⴳⴰⵜ ⵓⵙⵡⵉⵔ".
ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵉⵛⵛⴰⵔ ⵉⵡⵜⵜⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵎⵓⵍⵍⵉ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴰⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵜⵏⵎⴰⵍⴰⵢⵜ ⵏ « ⴷⴰⵄⵉⵛ » ⴷ ⵉⵖⴰⵍ ⵙⵓⵍ ⵎⴰⵙ ⵉⵅⵚⵚⵓ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵍⵉ ⵜⴰⵎⵢⴰⴷⴰⵙⵜ ⵜⴰⵙⵓⵜⵍⵜ ⴷ ⵜⴰⵎⵢⴰⵡⴰⵙⵜ ⴷ ⵜⴰⵏⵎⵢⴰⵍⴰⵍⵜ (ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵓⵕⵉⵟⴰ)
13 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2018

ⵉⴼⵔⴰ ⵢⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵓⵕⵉⵟⴰ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵜⵙⴳⵓⵔⵉ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⵓⵍⵍⵉ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴰⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵜⴰⵏⵎⴰⵍⴰⵢⵜ « ⴷⴰⵄⵉⵛ » , ⵎⴰⵙ ⵉⵛⵛⴰⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵉⵡⵜⵜⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵎⵓⵍⵍⵉ ⴳ ⵎⵢⴳⴰⴷ ⵏ ⵉⵙⵡⵉⵔⵏ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵢⵓⴼⴰ ⴰⵔⴰⵔ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⴳ ⵙⵡⵉⵔⵏ ⵍⵍⵉⵏ ⵜⴰⵎⵎⴰⵏ ⵏⵅ »,ⵉⵣⵣⵓⵍⴰ ⵉⵔⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⵓⵍⵍⵉ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴽⵓⵍ ⵉⵎⵎⴰⴽⵏ ⵍⵍⴰⵏ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⴰⵙⴱⴷⴷⵉ ⴰⵙⵓⴷⵙ ⵏⵏⴰ ⵍⵍⴰⵏ,ⴱⵕⵕⴰ ⵏ ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵙⵓⵔⵢⴰ- ⵍⵄⵕⴰⵇ .

ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⴷⵖ, ⵉⵏⵏⴰ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵎⴰⵙ ⵜⴰⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵙ ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵜⴰⵏⴰⵢⵜ ⵜⵄⵓⴷⴰⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵜⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵜ ⵏ ⵎⵛⵜⴰ ⵏ ⴰⵎⵏⵉⴷ ⵜⵙⵓⵜⵍ ⴷ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴷ ⵜⵉⵕⵡⵉ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⵙⴱⴷⴷⵉ ⵓⴱⵔⵙⵉⵡⴷ ⴷ ⵎⵛⵜⴰ ⵏ ⵉⵙⴽⵔⵏ ⵏ ⵜⵉⵟⵟⵓⵕⴼⴰ, ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙ ⵜⴰⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵜ ⵏⵏⴰ ⵜⵙⴽⵔⵏ ⵅⴼ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⵓⵎⵔⵙⴰⵍ ⴷ ⵓⵙⵍⴳⴰⵏ ⵜⴰⵎⵔⵏⵉⵡⵜ ⴷ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ , ⴷ ⵜⵙⴽⵔ ⵏ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵙ ⵓⵙⵎⴰⴷ, ⵜⴰⵎⵔⵏⵉⵡⵜ ⵜⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⴷ ⵜⵉⴳⵎⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⴷ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴷ ⵓⵃⵟⵟⵓ ⵏ ⵜⴰⵎⴰⴳⵉⵜ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴷ ⴰⵙⴳⴷⵏ ⴷ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⴰⵏ.

ⵉⵔⵏⵓ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵓⵕⵉⵟⴰ ⵎⴰⵙ ⵜⴰⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵜ ⵢⴰⴷ ⵜⵙⴽⵔ ⴳ ⵓⵙⵎⵓⵔⵙ ⴰⴷ ⵜⵓⵎⴰⵥ ⵎⵛⵜⴰ ⵏ ⵜⵉⵖⵔⴰⵙⵜⵏ ⵉⴱⵔⵙⴳⴳⵯⴰⴷⵏ ⵏⵏⴰ ⵜⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⵉⵡⵜ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵢⵓⴷⵙⵏ ⵏⵏⵙ, ⴷ ⵉⴷⴷⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⵏⵏⴰⵖⵏ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵏ ⴳ ⵙⵉⵡⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵙⵓⵕⵢⴰ ⴷ ⵍⵄⵕⴰⵇ, ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙ ⵎⵓⵔⵙ ⵉⴳⴰ ⴳ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵉⵙⵉⵏ ⵙ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⵍⴰⵏ, ⴰⵎⵎ ⴰⵎⴷⵔⴰⵡ ⴷⴰⵢⵎ ⴷ ⵉⵙⵎⴰⵙⵙ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴰⵏⴼⵔⵓⵜ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 13 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.