Maghreb Arab Press

ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵉⵙⵎⴰⵢⵏⴰ ⴰⵙⴷⴷⵉⴷ ⵅⴼ ⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵓⵎⵏⵣⴰⵢ ⵏⵏⵙ ⵉ ⵡⴳⵣⵣⵓⵎ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵏ ⵍⵄⵉⵕⴰⵇ (ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵓⵕⵉⵟⴰ)

ⵍⴽⵡⵉⵜ  -  
ⵉⵙⵎⴰⵢⵏⵓ ⵡⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ, ⵎⴰⵙⵙ ⵏⴰⵚⵕ ⴱⵓⵕⵉⵟⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⴳ ⵍⴽⵡⵉⵜ, ⴰⵙⴷⴷⵉⴷ ⵅⴼ ⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵓⵎⵏⵣⴰⵢ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵉ ⵡⴳⵣⵣⵓⵎ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵍⵄⵉⵕⴰⵇ.
ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵉⵙⵎⴰⵢⵏⴰ ⴰⵙⴷⴷⵉⴷ ⵅⴼ ⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵓⵎⵏⵣⴰⵢ ⵏⵏⵙ ⵉ ⵡⴳⵣⵣⵓⵎ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵏ ⵍⵄⵉⵕⴰⵇ (ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵓⵕⵉⵟⴰ)
14 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2018

ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵓⵕⵉⵟⴰ ⴳ ⵜⵙⴳⵓⵔⵉ ⴳ ⵜⵙⵎⵓⵏⵉ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵡⴰⵍⵍⴰⵙ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵏ ⵍⵄⵉⵕⴰⵇ ⵎⴰⵙ « ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵜⵣⵣⵓⵍⴰ ⵉ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵍⵖⵉⵕⴰⵇ ⴳⵯⵎⴰ ⵜⴰⵔⵏⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ ⴳ ⵉⵎⵏⵖⵉ ⵏⵏⵙ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵓⴷⵙ ⵏ ⴷⴰⵄⵉⵛ , ⵜⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⴳ ⵢⴰⴷ ⵜⵙⴽⵔ ⴰⵙⵎⵏⵉⴹ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⴽⵎⵎⵍ ⵓⴱⵔⵙⵉⵡⴷ ⵜⴰⵎⴳⴳⴰⵡⵓⵜ ⴳ ⵜⴰⵙⴳⴰ ⴽⵓⵍⵏⵙ ».

ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⴷⵖ, ⵉⴼⵔⴰ ⵢⵉⵏⵏⴰ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵎⴰⵙ « ⵜⵙⵎⵖⵔ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵉⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⴳⵣⵣⵓⵎ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏⵏⴰ ⵓⵏⵥⴰ ⵖⴼⵙ ⴰⵄⵉⵕⴰⵇⵉⵏ ⴳ ⵉⵎⵏⵖⵉ ⵏⵏⵙ ⵓⵔ ⵉⵡⵀⵉⵏ ⵎⴳⴰⵍ ⵢⴰⴷ ⵓⵙⵓⴷⵙ ⵉⴱⴽⴽⵉⴹⵏ, ⵏⵏⴰ ⵜⴳⴰ ⴰⵙⴽⴽⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⵏⵖⵉ, ⴷ ⵓⵙⴷⴷⵉⴷ ⵏ ⴰⵏⵏⴰⵍ ⵏⵏⵙ ⵉ ⵜⵓⴳⴳⵓⵣⵏ ⵏ ⵜⴰⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵍⵄⵉⵕⴰⵇ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵍⵉ ⵜⵉⴳⵎⵉ ⵜⵖⵣⵓⵔⴰⵏⵜ ⴷ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⴷ ⵉⵎⵎⵓⵏ ⵏ ⴽⵓⵍ ⵍⵄⵉⵕⴰⵇⵉⵏ ».

ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙ « ⵏⵏⴰ ⵉⵙⴽⵔⵏ ⵍⵄⵉⵕⴰ ⴳ ⵜⵉⵙⵉ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵜⵉⴽⵍⵉ ⵉⵛⵇⴰⵏ ⴷ ⴰⵏⵉⵜⵉⴷ ⵏⵏⴰ ⵉⵥⵔⵉⵏ, ⵍⵍⵉ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵔⴷⵍⴰ ⴰⵔⵎⵢⴰⵔ ⵏ ⵡⴰⵏⴰⴹ ⴷ, ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵜⴳⴷⵓⴷⵜ ⴷ ⵜⵙⵍⵉⴳⵜ, ⴷ ⵉⴷⵔⵉⵣⵏ ⵉⵎⵣⵔⴰⵢⵏ, ⴷ ⵢⴰⴷ ⴰⵏⵙⴰ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴳ ⵓⵢⴷⴰ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⵖⵔⵎⴰⵏ, ⵉⵙⴽⵔⵏ ⴳⵯⵎⴰ ⵏⵏⵅ ⴰⵄⵉⵕⴰⵇⵉⵏ ⵏ ⵉⴽⴽⴰⵏ ⵓⴷⵓⵙ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵡⴰⵍⵍⴰⵙ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ, ⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⴷ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵓⵥⴽⴰⵡ, ⵏⵏⴰ ⵉⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵉⵄⵓⴷⴰⵏ ⵏ ⴽⵓⵍ ⵏ ⵉⵏⵎⵓⵔⵉⵏ ⵏ ⵍⵄⵉⵕⴰⵇ ».

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 14 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.