Maghreb Arab Press

News
ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ  16  ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ  2018   |   12:21

ⵍⵃⵉⵊⵊ: ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵓⵅⴷⴷⴰⵎ ⵏ ⵉⴷⵖⵔⴰⵏ ⵉⵎⵓⵇⴷⴷⴰⵙⵉⵏ ⵉⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵏ ⵏ ⵉⴽⴰⴱⴰⵕⵏ ⵉⵎⴰⴷⴷⵓⴷⵏ ⴷ ⵉⵏⵏⴰ ⵉ ⵎⴰⵙⵙ ⵙⴰⵊⵉⴷ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⵍⴽⵎ ⴰⵣⵓⵍ ⴷ ⵓⵣⵔⴰⴽ ⵏⵏⵙ ⵉ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵓⵅⴷⴷⴰⵎ ⵏ ⵉⴷⵖⵔⴰⵏ ⵉⵎⵓⵇⴷⴷⴰⵙⵙⵉⵏ ⵏ ⵍⵉⵙⵍⴰⵎ, ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵙⴰⵍⵎⴰⵏ ⴱⵏ ⵄⴰⴱⴷⵍⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵍ ⵙⴰⵄⵓⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⴳ ⵎⵉⵏⴰⵏ, ⵉⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵏ ⵏ ⵉⴽⴰⴱⴰⵕⵏ ⵉⵎⴰⴷⴷⵓⴷⵏ ⵏ ⵍⵃⵉⵊⵊ 1439, ⵍⵍⵉ ⴳⵉⵜⵏ ⵉⵍⵍⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵙⴰⵊⵉⴷ, ⴰⵎⵡⴰⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵓⵙⵙⴰⵢ ⴰⵎⴰⴹⵓ ⴷ ⵜⴳⵎⴰⵔⵜ ⵜⴰⵇⴱⵓⵕⵜ ⴷ ⵜⴷⵎⵙⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⵙⵙⵉⵅⴼⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ.
ⵍⵃⵉⵊⵊ: ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵓⵅⴷⴷⴰⵎ ⵏ ⵉⴷⵖⵔⴰⵏ ⵉⵎⵓⵇⴷⴷⴰⵙⵉⵏ ⵉⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵏ ⵏ ⵉⴽⴰⴱⴰⵕⵏ ⵉⵎⴰⴷⴷⵓⴷⵏ ⴷ ⵉⵏⵏⴰ ⵉ ⵎⴰⵙⵙ ⵙⴰⵊⵉⴷ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⵍⴽⵎ ⴰⵣⵓⵍ ⴷ ⵓⵣⵔⴰⴽ ⵏⵏⵙ ⵉ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ
23 ⵖⵓⵛⵜ 2018

ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⴳⵓⵔⵉ ⵉ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ (ⵍⴰⵎⴰⴱ), ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵙⴰⵊⵉⴷ ⵉⵙ ⵉⵙⵙⵍⴽⵎ ⵉ ⵡⵅⴷⴷⴰⵎ ⵏ ⵉⴷⵖⵔⴰⵏ ⵉⵎⵓⵇⴷⴷⴰⵙⵉⵏ ⴰⵣⵓⵍ ⵉⵔⵖⴰⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⵓⵍⴰ ⵜⵉⵏⵎⵎⴰⵔ ⴷ ⵓⵣⵔⴰⴽ ⵏ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵅⴼ ⵜⵓⴳⴳⴰⵣ ⵍⵍⵉ ⴰⵔ ⵜⵙⴽⴰⵔ ⵙⵙⴰⵄⵓⴷⵢⵢⴰ ⴰⴼⴰⴷ ⵜⴰⵊⵊ ⵍⵃⵓⵊⵊⴰⵊ ⴰⴷ ⵙⴽⵔⵏ ⵍⵃⵉⵊⵊ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵓⵙⵙⵏⴼⵓ.

ⵉⵔⵏⵓ ⵢⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵙⴰⵊⵉⴷ ⵉⵙ ⵉⵙⵙⵍⴽⵎ ⵉ ⵡⴳⵍⵍⵉⴷ ⵙⴰⵍⵎⴰⵏ ⵜⴰⵖⵓⵔⵉ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⴼⴰⴷ ⵉⵣⵔⴼ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ.

ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵖⵉⴽⴰⵏⵏ, ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵅⴷⴷⴰⵎ ⵏ ⵉⴷⵖⵔⴰⵏ ⵉⵎⵓⵇⴷⴷⴰⵙⵉⵏ ⵉ ⵎⴰⵙⵙ ⵙⴰⵊⵉⴷ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⵍⴽⵎ ⴰⵣⵓⵍ ⴷ ⵓⵣⵔⴰⴽ ⵏⵏⵙ ⵉ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⵓⵍⴰ ⴰⴳⴷⵓⴷ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ, ⵉⵙⴰⵡⵍ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵅⴼ ⵜⵉⵎⴷⴷⵓⴽⵍⴰ ⵍⵍⵉ ⵢⵙⵎⴰⵏⵏ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵡⵊⵊⴰ ⵜⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵏ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 23 ⵖⵓⵛⵜ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.