Maghreb Arab Press

News
ⴰⵙⵉⴹⵢⴰⵙ  23  ⵢⵓⵏⵢⵓ  2018   |   10:46

ⵉⵜⵜⵓⵙⵜⴰⵢ ⴼⵔⴰⵏⴽ ⴼⴰⵍⵜⵔ ⵛⵜⴰⵢⵏⵎⴰⵔ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⴰⵍⵎⴰⵏⵢⴰ

ⴱⵉⵔⵍⵉⵏ  -  
ⵜⵙⵜⵉ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⴰⴱⵔⵍⴰⵎⴰⵏⵉⵜ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴰⵇⴱⵓⵔ ⴼⵔⴰⵏⴽ ⴼⴰⵍⵜⵔ ⵛⵜⴰⵢⵏⵎⴰⵔ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⴰⵍⵎⴰⵏⵢⴰ ⴳ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵍⵢⵓⵅⴰⵢⵉⵎ ⴳⴰⵡⴽ.
ⵉⵜⵜⵓⵙⵜⴰⵢ ⴼⵔⴰⵏⴽ ⴼⴰⵍⵜⵔ ⵛⵜⴰⵢⵏⵎⴰⵔ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⴰⵍⵎⴰⵏⵢⴰ
13 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2017

ⵉⵜⵜⵓⵙⵜⴰⵢ ⵛⵜⴰⵢⵏⵎⴰⵔ ⵍⵍⵉ ⴷⴰⵔ 61 ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵙⴳ ⴰⵎⵓⵍⵍⵉ ⵏⵏⵙ ⴰⵙⵔⵎⵓⵏ ⴷ ⴰⴷⵉⵎⵓⵇⵔⴰⵜⵉ ⵉⵏⵏⴰⵍⵜ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⴰⴷⵉⵎⵇⵔⴰⵜⵉ ⴰⵎⴰⵙⵉⵃⵉ ⵍⵍⵉ ⵎⵓ ⵜⵣⵡⴰⵔ ⴰⵏⴳⵉⵍⴰ ⵎⵉⵔⴽⵉⵍ ⴷ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⴰⵎⴰⵙⵉⵃⵉ ⴰⴱⴰⴼⴰⵔⵉ .
ⵉⵏⵏⴰ ⴼⵔⴰⵏⴽ ⴼⴰⵍⵜⵔ ⵛⵜⴰⵢⵏⵎⴰⵔ ⵎⴰⵙ ⵜ ⵙⵜⵉⵏ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ 75 % ⵏ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵜⴰⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵏⴰⵏⵎⵓⵏⵜ .
ⵜⴰⵙⵏⵉⵎⵎⵔ ⴰⵏⴳⵉⵍⴰ ⵎⵉⵔⴽⵉⵍ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⴰⵙⵜⴰⵢ ⵏ ⴼⵔⴰⵏⴽ ⴼⴰⵍⵜⵔ ⵛⵜⴰⵢⵏⵎⴰⵔ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 13 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2017

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.