Maghreb Arab Press

ⵉⵖⴰⵏⵉⵏ ⵔⴰⴷ ⴼⴽⵉⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵏⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵉ ⵡⴳⵛⵓⵎ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵙ "ⵙⵉⴷⵉⵢⴰⵡ" (ⵎⴰⵙⵙ ⵍⴼⴰⵙⵉ ⵍⴼⵉⵀⵔⵉ)

ⴰⴽⵕⴰ  -  
ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵕⴰⵀⵉⵎ ⵍⴼⴰⵙⵉ ⵍⴼⵉⵀⵔⵉ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⵏ "ⴰⵎⴰⴷⵢⵓⵙ", ⵍⵍⵉ ⵢⵙⵏⵎⵍⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴳ ⴰⴽⵕⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵥⴰⵢⵕⵜ ⵏ ⵓⵎⴹⴰⴽⴰⵕ ⵅⴼ "ⴰⴳⵛⵓⵎ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⵏ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⵏ ⵜⴰⴳⵓⵜ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ... ⴰⵔ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵓⴳⵓⵜ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ", ⵎⴰⵙ ⵉⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵏ ⵉⵖⴰⵏⵉⵢⵏ ⵔⴰⴷ ⴼⴽⵉⵏ ⵜⴰⵏⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵉ ⵡⵙⴰⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⴳⵛⵓⵎ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵙ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⵏ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⵏ ⵜⵓⴳⵓⵜ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ « ⵙⵉⴷⵉⵢⴰⵡ ».
ⵉⵖⴰⵏⵉⵏ ⵔⴰⴷ ⴼⴽⵉⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵏⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵉ ⵡⴳⵛⵓⵎ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵙ ⵙⵉⴷⵉⵢⴰⵡ (ⵎⴰⵙⵙ ⵍⴼⴰⵙⵉ ⵍⴼⵉⵀⵔⵉ)
15 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2018

ⵉⴼⵔⴰ ⵢⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⴼⴰⵙⵉ ⵍⴼⵉⵀⵔⵉ, ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⴳ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ « ⴷⵉⵢⵍⵉ ⴳⵕⴰⴼⵉⴽ » ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⴷⵖ, ⵎⴰⵙ ⴳ ⵜⵉⴽⵍⵉ ⵜⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹ ⴳ ⵓⵔⵣⴰⴼ ⵏ "ⴰⵎⴰⴷⵢⵓⵙ" ⴳ ⵜⵓⴳⵓⵜ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ, ⵔⴰⴷ ⴼⴽⵉⵏ ⵉⵎⵙⵜⵓⴳⴳⴰⵔⵏ ⵉⵖⵉⵏⵉⵢⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵏⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ, ⴷ ⵔⴰⴷ ⵙⴰⵡⵍⵏ ⵅⴼ ⵎⵛⵜⴰ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵉⴳⴳⵔⵏ ⵉ ⵡⴳⵛⵓⵎ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵙ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⵏ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⵏ ⵜⵓⴳⵓⵜ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ.

ⵉⵔⵏⵓ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⴼⴰⵙⵉ ⵍⴼⵉⵀⵔⵉ ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙ ⴰⵎⴰⴳⵔ ⵏ ⴰⴽⵕⴰ ⵉⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⵕⵥⵎ ⵉⵎⴹⴰⴽⴰⵕⵏ ⴳⵔ ⵉⵎⵙⵜⵓⴳⴳⴰⵔⵏ ⵉⴷⵎⵙⴰⵏ ⴷ ⵉⵙⵔⵜⴰⵏ ⴷ ⵏ ⴰⵎⵓⵏ ⵓⵖⵔⵉⵎ ⴳⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⴳ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⵏ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⵏ ⵜⵓⴳⵓⵜ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ.

ⵉⵏⵏⴰ ⵙⵓⵍ ⵎⴰⵙ ⵉⴷⴷⵓⵔ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⵙⵔⴰⵙ ⵜⵉⴼⴰⵡⵜ ⴳ ⵉⵣⵎⵣⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴷⴰⵜ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ « ⵙⵉⴷⵉⵢⴰⵡ » ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵜⵙⵏⵙⵉ ⵏ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⴳⵛⵓⵎ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 15 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.