Maghreb Arab Press

News
Wednesday  20  ⵢⵓⵏⵢⵓ  2018   |   18:01

ⵉⵎⵎⵓⵜ ⵓⵎⵙⵇⴰⴷ ⵏ ⵍⵉⵎⴰⵕⵜ ⴳ ⴰⴼⵖⴰⵏⵉⵙⵜⴰⵏ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵜⵜⵓⴳⵙ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⴱⴰⵇⵇⴰⵢ ⴰⴱⵔⵙⴳⴳⵯⴰⴷ ⴳ ⵇⴰⵏⴷⴰⵀⴰⵔ

ⴰⴱⵓ ⴹⴰⴱⵢ/  -  
ⵏⵏⴰⵏ ⵉⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵏ ⵏ ⵍⵉⵎⴰⵕⴰⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⵎⴰⵙ ⵉⵎⵎⵓⵜ ⵓⵎⵙⵇⴰⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⴰⴷ ⴳ ⴰⴼⴰⵖⴰⵏⵉⵙⵜⴰ ⵊⵓⵎⵓⵄⴰ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵄⴱⴷⵍⵍⴰⵀ ⵍⴽⵄⴱⵉ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵜⵜⵓⴳⵙ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⴱⴰⵇⵇⴰⵢ ⴰⴱⵔⵙⴳⴳⵯⴰⴷ ⴳ ⵇⴰⵏⴷⴰⵀⴰⵔ ⴳ ⵡⴰⵢⵢⵔ ⵏ ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ ⵍⵍⵉ ⵉⵣⵔⵉⵏ.
ⵉⵎⵎⵓⵜ ⵓⵎⵙⵇⴰⴷ ⵏ ⵍⵉⵎⴰⵕⵜ ⴳ ⴰⴼⵖⴰⵏⵉⵙⵜⴰⵏ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵜⵜⵓⴳⵙ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⴱⴰⵇⵇⴰⵢ ⴰⴱⵔⵙⴳⴳⵯⴰⴷ ⴳ ⵇⴰⵏⴷⴰⵀⴰⵔ
15 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2017

ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵎⴰⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵡⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵉⵙⵉⵡⴹ ⵜⵣⵔⵉⵜ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵏ ⵍⵉⵎⴰⵔⴰⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ “ⵡⴰⵎ” ⵎⴰⵙ ⵉⵎⵎⵓⵜ ⵉⴳⵍⵍⵉⵏ ⵊⵓⵎⵓⵄⴰ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵄⴱⴷⵍⵍⴰⵀ ⵍⴽⵄⴱⵉ.

ⴽⴽⴰⵏⵜⵏ ⵎⵓⵜⵏ 5 ⵏ ⵉⴷⵉⴱⵍⵓⵎⴰⵙⵉⵏ ⵏ ⵍⵉⵎⴰⵔⴰⵜ ⵢⴰⴹⵏ ⵍⵍⵉ ⴷⵔⴰⵏ ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵙⴽⵉⵔⵜ ⵜⴰⵏⴼⴳⴰⵏⵜ ⴳ ⵇⴰⵏⴷⴰⵀⴰⵔ ⴳ ⵓⵙⵜⵉ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⵏⴰⵍ ⵏ ⵓⴳⴷⵓⴷ ⵏ ⴰⴼⴳⴰⵏⵉⵙⵜⴰⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 15 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2017

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.