Maghreb Arab Press

News
ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ  23  ⴽⵜⵓⴱⵔ  2018   |   07:11

ⵉⵎⵍⴰ ⵡⵙⵜⵉ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵛⵛⵉⵍⵉ ⵉⵔⴰⵏ ⵜⴰⵙⵏⵜⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵜⵙⵉⵎⴰⵏⵜ ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵉⵜⵜⵓⴼⴽⴰⵏ ⵉ ⵡⵙⵉⴳⴳⵍ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⴼⵙⵙⴰⵢ ⵉ ⵡⵎⵏⵣⴰⵖ ⵅⴼ ⵚⵚⵃⵕⴰ (ⴰⵎⴰⵔⵉ ⴰⵛⵉⵍⵉ)

ⵚⴰⵏⵜⵢⴰⴳⵓ  -  
ⴰⵙⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵛⵛⵉⵍⵉ ⵉⵔⴰⵏ ⵜⴰⵙⵏⵜⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵜⵙⵉⵎⴰⵏⵜ ⵉⵎⵍⴰ ⵡⴷⵖⴰⵔ ⵍⵍⵉ ⵜⴼⴽⴰ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⴰⴷ ⵉ ⵡⵙⵉⴳⴳⵍ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⴼⵙⵙⴰⵢ ⵉ ⵡⵎⵏⵣⴰⵖ ⵅⴼ ⵚⵚⵃⵕⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵎⴰⵔⵉ ⴰⵛⵉⵍⵉ ⵕⵓⴱⵉⵕⵟⵓ ⵍⵉⵢⵓⵏ ⵕⴰⵎⵉⵕⵉⵣ.
ⵉⵎⵍⴰ ⵡⵙⵜⵉ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵛⵛⵉⵍⵉ ⵉⵔⴰⵏ ⵜⴰⵙⵏⵜⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵜⵙⵉⵎⴰⵏⵜ ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵉⵜⵜⵓⴼⴽⴰⵏ ⵉ ⵡⵙⵉⴳⴳⵍ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⴼⵙⵙⴰⵢ ⵉ ⵡⵎⵏⵣⴰⵖ ⵅⴼ ⵚⵚⵃⵕⴰ (ⴰⵎⴰⵔⵉ ⴰⵛⵉⵍⵉ)
05 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2018

ⵜⴰⵖⵜⴰⵙⵜ ⴰⴷ, ⵍⵍⵉ ⵢⵙⵜⵉ ⵡⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⵙ ⵜⵓⴳⵜ ⵜⴰⵎⵇⵔⴰⵏⵜ ⴳ "ⴼⴰⵍⴱⵔⴰⵢⵙⵓ", ⵜⵎⵍⴰ ⵡⵏⵏⴰⵍ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵛⵛⵉⵍⵉ ⵉ ⵜⵙⵓⵎⵔⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵏ ⵜⵙⵉⵎⴰⵏⵜ ⴳ ⵚⵚⵃⵕⴰ, ⵎⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵙⵏⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵍⵎⵄⵇⵓⵍ ⴷ ⵉⵖⵥⵥⴰⵏⵏ, ⵖⵉⴽ ⵍⵍⵉ ⵏⵏⴰⵏⵜ ⵉⵎⵓⵜⵜⴰ ⵉⵎⴰⵏⵏ ⵓⵍⴰ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ.

ⵜⵎⵍⴰ ⵙⵓⵍ ⵜⵖⵜⴰⵙⵜ ⴰⴷ ⴰⵔⵎⴰⵙ ⴰⵎⵇⵕⴰⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳⵔ ⵛⵛⵉⵍⵉ ⴷ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵙⵉⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵉⵟⵟⴰⴼⵏ ⵜⵓⵇⵇⵏⴰⵜⵉⵏ ⵉⵙⵉⵏⵔⴰⵜⵉⵏ ⵉⵃⴱⴰⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵉⴳⵔⵏ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰ, ⴷ ⵉⵙⵏⴼⵍⵏ ⵉⵙⵖⵏⵣⵉⵏ, ⴷ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵙⵓⵍ ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵕⴰⵎⵉⵕⵉⵣ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 05 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.