Maghreb Arab Press

ⵉⵎⴹⴰⴽⴰⵕⵏ ⴷ ⵓⵎⴰⵣⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵏⵎⴰⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵉⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⵙ ⵚⵚⵃⵕⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ "ⴰⵢⴷⵏ" ⴷ "ⴱⵖⵔⵏ" (ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵓⵕⵉⵟⴰ)

ⵍⵉⵛⴱⵓⵏⴰ  -  
ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵏⴰⵚⵕ ⴱⵓⵕⵉⵟⴰ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ, ⴳ ⵢⵉⴹ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴳ ⵍⵉⵛⴱⵓⵏⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⵉⵎⴹⴰⴽⴰⵕⵏ ⵉⵊⵕⴰⵏ ⴷ ⵓⵎⴰⵣⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵏⵎⴰⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵉⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⵙ ⵚⵚⵃⵕⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ, ⵀⵓⵔⵙⵜ ⴽⵓⵍⵕ, "ⴰⵢⴷⵏ" ⴷ "ⴱⵖⵔⵏ".
ⵉⵎⴹⴰⴽⴰⵕⵏ ⴷ ⵓⵎⴰⵣⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵏⵎⴰⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵉⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⵙ ⵚⵚⵃⵕⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⴰⵢⴷⵏ ⴷ ⴱⵖⵔⵏ (ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵓⵕⵉⵟⴰ)
07 ⵎⴰⵕⵚ 2018

"ⵣⵔⵉⵏ ⵉⵎⴹⴰⴽⴰⵕⵏ ⴰⴷ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵏⴰⴹ ⵏ ⵍⵎⵄⵇⵓⵍ ⴷ ⵏ ⵓⵣⵔⴰⴽ ⵉⵛⵔⴽⵏ, ⴷ ⴳⴰⵏ ⴰⵢⴷⴰⵏ ⴷ ⵉⴱⵖⵉⵔⵏ", ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵓⵕⵉⵟⴰ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵉⵎⴹⴰⴽⴰⵔⵏ ⴰⴷ.

ⵓⵔ ⵉⴳⵉ ⵡⵎⴰⴳⵔ ⵍⵍⵉ ⵢⵙⴽⵔ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ ⴷ ⵓⵎⴰⵣⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵏⵎⴰⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵉⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⵙ ⵚⵚⵃⵕⴰ ⵜⴰⵖⵔⵉⴱⵉⵜ "ⵜⵉⵣⵉⴳⵣⵜ ⵏ ⵓⵎⵀⴰⵡⴰⴹ ⵏⵖⴷ ⵓⵎⵀⴰⵡⴰⴹ, ⵎⴰⵛ ⴰⵡⴰⴹ ⴰⴼⴰⴷ ⵏⵙⴰⵡⵍ ⵅⴼ ⵜⵎⵔⵏⵉⵡⵜ ⵏ ⵓⵙⴷⴰⵡ ⵏ ⵚⵚⵃⵕⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ", ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵙⵓⵍ ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵓⵕⵉⵟⴰ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 07 ⵎⴰⵕⵚ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.