Maghreb Arab Press

ⴽⵕⴰⴹ ⵉⵎⵜⵜⵓⵔⵙⵏ ⴳ ⵓⵏⴳⴰⵙ ⵙ ⵜⵎⵙⵙⵓⴷⵓⵜ ⴳ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⴼⵕⴰⵏⵙⴰ (ⵍⴱⵓⵍⵉⵙ)

ⴱⴰⵔⵉⵙ  -  
ⵉⵏⵏⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴰⴳⵎ ⴳ ⵍⴱⵓⵍⵉⵙ ⵏ ⴼⵕⴰⵏⵙⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ, ⵎⴰⵙ ⵜⵜⵓⵔⵙⵏ ⴽⵕⴰⴹ ⵉⵏⴼⴳⴰⵏ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵓⴳⵉ ⵙ ⵜⵎⵙⵙⵓⴷⵓⵜ ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⴱⵍⴰⵏⵢⴰⴽ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵜⴰⵎⴰⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵜⵓⵍⵓⵣ ⴳ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ.

ⵉⴼⵔⴰ ⵓⵙⴰⴳⵎ ⴷⵖ ⵎⴰⵙ ⵉⵡⵜⴰ ⵓⵎⵏⴷⴰⵀ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴷⵓⵜ ⴷⵖ ⵙ « ⵄⵏⵡⴰ » ⵢⴰⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⵏ ⵓⵏⵍⵎⴰⴷ ⴳ ⴷⴰⵜ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵏ ⵉⵖⵔⵎ ⴷⵖ, ⴷ ⵉⵙⴷⴷⵉⴷ ⵎⴰⵙ ⵍⵍⴰⵏ ⵙⵉⵏ ⵉⵎⵜⵜⵓⵔⵙⵏ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵉⵅⵛⴰⵏ.

ⴷ ⵉⵏⵏⴰ ⵙⵓⵍ ⵎⴰⵙ ⵉⵜⵜⵓⵙⴱⴷⴷⴰ ⵓⵏⴼⴳⴰⵏ ⴷⵖ ⵏⵉ ⵎⵓ ⵖⵓⵕ ⵜⵍⵍⴰ 28 ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ, ⴷ ⵉⵙⴷⴷⵉⴷ ⵎⴰⵙ ⵓⵔ ⵉⵜⵜⵓⵣⵎⵎⴻⵎ ⴳ ⵜⴰⵍⴳⴰⵎⵜ ⵏ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⵉⵛⵇⴰⵏ.

ⵉⵔⵏⴰ ⵢⵏⵏⴰ ⵓⵙⴰⴳⵎ ⴷⵖ ⵎⴰⵙ ⵍⴱⵓⵍⵉⵙ ⵓⵣⵔⵉⴼ ⴰⴷ ⵢⵓⵎⵥⵏ ⴰⵙⵉⴳⵯⵍ ⴷⵉⴽⵙ ⵎⴰⵛⵉ ⴰⵏⴳⵎⴰⵎ ⵏ ⵓⵙⴱⵉⴷ ⵏ ⵓⴱⵔⵙⵉⵡⴷ.
 

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 10 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2017

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.