Maghreb Arab Press

ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ: ⵜⴰⵙⵏⴱⴹⴰⵢⵜ ⵏ ⵡⴰⵍⴰⵙ ⵜⴼⴽⴰ ⴰⵣⵔⴼ ⵉ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵜⴰⵎⵙⴰⵔⵜ ⵏ ⵉⵎⵉⵥ ⵙ ⵓⴷⵡⴰⵙ ⵏ ⵉⵇⴰⵕⵉⴹⵏ ⵍⵍⵉⵖ ⴽⵛⵎⵏ ⵙⵉⵏ ⵉⵏⵖⵎⴰⵙⵏ ⵉⴼⵕⴰⵏⵚⴰⵡⵉⵏ

ⴱⴰⵔⵉⵣ  -  
ⵜⴼⴽⴰ ⵜⵙⵏⴱⴹⴰⵢⵜ ⵏ ⵡⴰⵍⴰⵙ ⵜⴰⴼⵕⴰⵏⵚⴰⵡⵉⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ, ⵢⴰⵏ ⵉⴱⴹⵉ ⵉⴼⴽⴰⵏ ⴰⵣⵔⴼ ⵉ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵜⴰⵎⵙⴰⵔⵜ ⵏ ⵉⵎⵉⵥ ⵙ ⵓⴷⵡⴰⵙ ⵏ ⵉⵇⴰⵕⵉⴹⵏ ⵍⵍⵉⵖ ⴽⵛⵎⵏ ⵙⵉⵏ ⵉⵏⵖⵎⴰⵙⵏ ⵉⴼⵕⴰⵏⵚⴰⵡⵉⵏ, ⵉⵔⵉⴽ ⵍⵓⵕⵓⵏ ⴷ ⴽⴰⵜⵔⵉⵏ ⴳⵕⴰⵙⵢⵉ.
ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ: ⵜⴰⵙⵏⴱⴹⴰⵢⵜ ⵏ ⵡⴰⵍⴰⵙ ⵜⴼⴽⴰ ⴰⵣⵔⴼ ⵉ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵜⴰⵎⵙⴰⵔⵜ ⵏ ⵉⵎⵉⵥ ⵙ ⵓⴷⵡⴰⵙ ⵏ ⵉⵇⴰⵕⵉⴹⵏ ⵍⵍⵉⵖ ⴽⵛⵎⵏ ⵙⵉⵏ ⵉⵏⵖⵎⴰⵙⵏ ⵉⴼⵕⴰⵏⵚⴰⵡⵉⵏ
10 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2017

ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵙⴳⵓⵔⵉ ⵉ "ⵎⴰⴱ" ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵜⵉⴳⵉⵡⵔⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⴱⴰⵜⵔⵉⴽ ⵙⴱⵉⵏⵓⵣⵉ, ⴰⵎⵙⵜⴰⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵉⵏⵏⴰ ⵉⵙ ⵉⴳⴰ ⵉⴱⴹⵉ ⵢⴰⴷ "ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵔⵏⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⵇⵔⴰⵏⵜ" ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⴰⵛⴽⵓ "ⵓⵔ ⵙⵓⵍ ⵉⵍⵍⵉ ⴽⵔⴰ ⵢⴳⴰⵜ ⴰⴳⵉⵏⴰⵏ ⵉ ⵜⵉⴹⴼⵕⵉ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⴰⵙⵏ ⴰⴷ. ⴼ ⵖⵉⴽⴰⵏⵏ, ⵔⴰⴷ ⵏⴽⴹⵏ ⵉⵏⵖⵎⴰⵙⵏ ⴰⴷ".

ⵉⵖⵕⴰ ⵢⴰⴷⴷⵍⵉ ⵡⵏⵖⵎⴰⵙ ⴰⴼⵕⴰⵏⵚⴰⵡⵉ ⵉⵔⵉⴽ ⵍⵓⵕⵓⵏ ⵉ ⵡⵔⵙⵉⵔⴰ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ, ⵉⵏⵏⴰ ⵢⴰⵜ ⵉⵙ ⴰⵔ ⵉⵙⵙⵓⵊⴷ ⴰⴷ ⵉⵥⵕⵉⴳ, ⵏⵜⵜⴰⵏ ⴷ ⴽⴰⵜⵔⵉⵏ ⴳⵕⴰⵙⵢⵉ, ⵢⴰⵏ ⴰⴷⵍⵉⵙ ⵉⵅⵛⵏⵏ ⵅⴼ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵉⵔⵏⵓ ⵢⵏⵏⴰ ⵉⵙ ⵉⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⵙⴱⵉⴷⴷ ⵜⴰⵥⵕⵉⴳⵜ ⵏ ⵓⴷⵍⵍⵉⵙ ⴰⴷ ⵉⵖ ⵢⵓⵎⵥ ⵙⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ 3 ⵏ ⵓⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⵓⵕⵓ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 10 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2017

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.