Maghreb Arab Press

ⴷⵣⴰⵢⵔ: ⵉⵎⵎⴰⴽⵏ ⵏ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⵙⵉⵏⵔⴰⵏ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⵙⵏⴰⵍⴰ ⵉⵊⵕⴰⵏ ⴳⵔ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⴼⵜⵉⵜ ⴷ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵙⴰⵄⵓⴷⵉ ⵏ ⵓⴳⵏⵙⵓ

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵡⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⴳⵏⵙⵓ, ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⴷⵍⵡⴰⵃⴷ ⵍⴼⵜⵉⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⴳ ⴷⵣⴰⵢⵔ, ⴷ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⴳⵏⵙⵓ ⴰⵙⴰⵄⵓⴷⵉ, ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ ⵄⴱⴷⵍⵄⴰⵣⵉⵣ ⴱⵏ ⵙⴰⵄⵓⴷ ⴱⵏ ⵏⴰⵢⴼ ⴱⵏ ⵄⴱⴷⵍⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵍ ⵙⴰⵄⵓⴷ, ⵅⴼ ⵉⵎⵎⴰⴽⵏ ⵏ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⵙⵉⵏⵔⴰⵏ ⴳⵔ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⴰⴷ.
ⴷⵣⴰⵢⵔ: ⵉⵎⵎⴰⴽⵏ ⵏ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⵙⵉⵏⵔⴰⵏ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⵙⵏⴰⵍⴰ ⵉⵊⵕⴰⵏ ⴳⵔ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⴼⵜⵉⵜ ⴷ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵙⴰⵄⵓⴷⵉ ⵏ ⵓⴳⵏⵙⵓ
07 ⵎⴰⵕⵚ 2018

ⵙⴰⵡⵍⵏ ⵙⵉⵏ ⵉⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵏ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵅⴼ ⵜⵓⵇⵇⵏⴰⵏ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⵉⵙⵎⴰⵏⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵙⵙⴰⵄⵓⴷⵢⵢⴰ, ⴷⴷⵓ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵉⴼⴰⵡⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴷ ⵍⵅⴰⴷⵉⵎ ⵏ ⵍⵃⴰⵕⴰⵎⴰⵢⵏ ⵛⵛⴰⵔⵉⴼⴰⵢⵏ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵙⴰⵍⵎⴰⵏ ⴱⵏ ⵄⴱⴷⵍⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵍ ⵙⴰⵄⵓⴷ.

ⵙⴰⵡⵍⵏ ⵙⵓⵍ ⵉⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵏ ⵅⴼ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⵙⵇⵙⵉⵏ ⵏ ⵓⴱⵖⵓⵔ ⵉⵛⵔⴽⵏ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 07 ⵎⴰⵕⵚ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.