Maghreb Arab Press

ⴱⴷⴰⵏⵜ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴳ ⴱⴰⵍⵉⵕⵎⵓ ⵅⴼ ⵍⵉⴱⵢⴰ ⵙ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ

ⴱⴰⵍⵉⵕⵎⵓ  -  
ⴱⴷⴰⵏⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴳ ⴱⴰⵍⵉⵕⵎⵓ, ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵅⴼ ⵍⵉⴱⵢⴰ, ⵙ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ ⵏ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ.
ⴱⴷⴰⵏⵜ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴳ ⴱⴰⵍⵉⵕⵎⵓ ⵅⴼ ⵍⵉⴱⵢⴰ ⵙ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
13 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2018

ⵉⵙⵎⴷⵢⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴳ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷ, ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ, ⵎⴰⵙⵙ ⵏⴰⵚⵕ ⴱⵓⵕⵉⵟⴰ

ⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ ⵍⵍⵓⵎⵏ ⵉⵎⵙⵇⴰⴷⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵟⵟⴰⵍⵢⴰⵏ ⴷ ⵍⵉⴱⵢⴰ, ⴳ ⵓⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⵎⴰⵙⵙ ⵃⴰⵙⴰⵏ ⴰⴱⵓ ⴰⵢⵢⵓⴱ ⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⴱⵍⵍⵄⵉⵛ, ⴷ ⵜⴰⵇⵓⵏⵙⵓⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ, ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴼⴰⵟⵉⵎⴰ ⵍⴱⴰⵕⵓⴷⵉ.

ⵉⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⵎⴹⴰⴽⴰⵕ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷ ⵅⴼ ⵉⴱⵔⴷⴰⵏ ⵏ ⵓⵍⴽⵉⵎ ⵉ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵏⴰⵢⵜ ⵉⵛⵛⴰⵔⵏ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⴼⵙⵉ ⵜⵙⵙⴰⵙⵜ ⵜⴰⵍⵉⴱⵉⵜ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 13 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.