Maghreb Arab Press

News
ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ  23  ⴽⵜⵓⴱⵔ  2018   |   08:18

ⴰⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⵓⵇⵇⵏⴰ ⴳⵔ ⵜⴰⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⵏ ⵍⴽⵡⵉⵜ ⴷ "ⵍⴰⵎⴰⴱ" ⴳ ⵜⵓⵥⵥⵓⵎⵜ ⵏ ⵉⵎⵙⵏⴰⵍⴰⵏ ⴳ ⵍⴽⵡⵉⵜ

ⵍⴽⵡⵉⵜ  -  
ⵉⵍⵍⴰ ⵡⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⵓⵇⵇⵏⴰ ⴳⵔ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⵏ ⵍⴽⵡⵉⵜ ⴷ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ "ⵍⴰⵎⴰⴱ" ⴳ ⵜⵓⵥⵥⵓⵎⵜ ⵏ ⵉⵎⵙⵏⴰⵍⴰⵏ ⵉⵣⵔⵉⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴳ ⵍⴽⵡⵉⵜ, ⴳⵔ ⵛⵛⵉⵅ ⵎⴱⴰⵕⴽ ⴷⴷⵄⵉⵊ ⴰⵍ ⵉⴱⵕⴰⵀⵉⵎ ⴰⵚⵚⴰⴱⴰⵃ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⴷ ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⵏ ⵍⴽⵡⵉⵜ, ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵅⴰⵍⵉⵍ ⵍⵀⴰⵛⵉⵎⵉ ⵍⵉⴷⵔⵉⵙⵉ, ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ "ⵍⴰⵎⴰⴱ".
ⴰⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⵓⵇⵇⵏⴰ ⴳⵔ ⵜⴰⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⵏ ⵍⴽⵡⵉⵜ ⴷ ⵍⴰⵎⴰⴱ ⴳ ⵜⵓⵥⵥⵓⵎⵜ ⵏ ⵉⵎⵙⵏⴰⵍⴰⵏ ⴳ ⵍⴽⵡⵉⵜ
08 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2018

ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⴳⵔ ⴰⴷ, ⵙⵉⴳⴳⵍⵏ ⴽⵔⴰ ⵢⴳⴰⵜ ⵜⵉⴼⵓⵍⵉⵏ ⴰⴷ ⵏⴽⵔⵏ ⵙ ⵜⵓⵇⵇⵏⴰ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴳⵔ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵉⵎⵔⵙⵍⵉⵏ ⵜⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵉⵏ ⴳ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⴰⴷ, ⴷ ⴰⴷ ⵙⵙⵎⵖⵓⵕⵏ ⵉⵎⵏⵉⴷⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⵍⴽⵎⵏ ⴰⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵉⴳⵔⵏ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⵉⵙⵎⴰⵏⵏ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⴰⴷ ⴳ ⴽⵔⴰ ⵢⴳⴰⵜ ⵉⴳⵔ.

ⴼ ⵖⵉⴽⴰⵏⵏ, ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵅⴰⵍⵉⵍ ⵍⵀⴰⵛⵉⵎⵉ ⵍⵉⴷⵔⵉⵙⵉ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵎⵓⵍⵍⵉ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⵏ ⵉⵍⵍ ⵓⵎⵍⵉⵍ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ (ⴰⵎⴰⵏ‌), ⵓⵍⴰ ⵡⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⴼⵉⴹⵉⵕⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⵟⵍⴰⵏⵜⵉⵜ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ (ⴼⴰⴱⴰ‌‌), ⵉⵙ ⵉⵅⵚⵚⴰ ⴰⴷ ⵜⵙⵙⵎⵀⵍ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵉⵙⴳⵎⴹⵏ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⴳ 2012, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⵙⴰⵡⵍⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⵏ ⵜⵉⵎⵓⵣⴰⵢⵏ ⴳⵔ ⵉⵏⵖⵎⴰⵙⵏ ⵏ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵉⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⵜⵜⵓⴹⴼⴰⵕⵏ ⵜⵉⴳⵎⵉ ⵏ ⵜⵉⵙⵔⵜⵉⵏ ⴷ ⵉⴷⵎⵙⴰⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵍⴽⵡⵉⵜ.

ⴼ ⵖⵉⴽⴰⵏⵏ, ⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⴼⵓⵍⵉⵏ ⴰⴷ ⴹⴼⴰⵕⵏⵜ ⵜⵉⵎⴳⴳⵉⵏ ⵉⵅⵚⵚⴰⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵡⵎⴰⵣⴰⵏ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⴳ ⵍⴽⵡⵉⵜ, ⴳⵉⴽ ⵍⵍⵉ ⵢⵔⴰ ⵡⵙⵡⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⵏⵙⵓⵔⴰⵢⵜ ⴰⴼⴰⴷ ⵉⵙⴷⵓⵙ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵜⵉⵎⴰⵥⵓⵏⵉⵏ ⵜⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵉⵏ ⵉⵟⵟⴰⴼⵏ ⵜⵓⵇⵇⵏⴰⵜⵉⵏ ⵉⴼⵓⵍⴽⵉⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ. ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵢⴰⴷ, ⵉⵎⵍⴰ ⵛⵛⵉⵅ ⵎⴱⴰⵕⴽ ⴷⴷⵄⵉⵊ ⴰⵍ ⵉⴱⵕⴰⵀⵉⵎ ⴰⵚⵚⴰⴱⴰⵃ ⴰⵙⵡⴰⵔ ⵏⵏⵙ ⴰⴷ ⵉⵙⵀⵡⵏ ⵜⴰⵙⵎⵉⴳⵍⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⵣⴰⵏ ⵏ "ⵍⴰⵎⴰⴱ" ⴳ ⵍⴽⵡⵉⵜ.

ⵙⵉⴳⴳⵍⵏ ⵙⵓⵍ ⴰⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⴳⵔ ⵓⵎⵎⴰⵙ ⵏ "ⴽⵓⵏⴰ" ⵏ ⵜⵉⴳⵎⵉ ⵏ ⵜⵉⵥⵥⵉⴹⴰⵕ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⴷ ⵓⵎⵎⴰⵙ ⴰⴼⵕⵉⵇⵉ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⴰⵙⵏ.

ⵃⴰⴹⵕⵏ ⵉ ⵜⵙⵎⵓⵏⵉ ⵢⴰⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵕⴰⵛⵉⴷ ⴱⵓⵎⵀⵉⵍ, ⴰⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ "ⵍⴰⵎⴰⴱ", ⴷ ⵕⴰⵛⵉⴷ ⵜⵜⵉⵊⴰⵏⵉ, ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴷ ⵏ ⵜⵓⵇⵇⵏⴰⵜⵉⵏ ⴳ "ⵍⴰⵎⴰⴱ", ⴷ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵏ ⴳ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⴽⵡⵉⵜⵉⵜ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 08 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.