Maghreb Arab Press

ⴰⴷⵉⵙ ⴰⴱⴰⴱⴰ: ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴰⵣⵔⴼⵜ ⵉⵎⵙⵏⴰⵍⴰ ⴷ ⵜⴰⵎⴰⵍⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⵉⵎⵙⴰⵔⵉⵏ ⵜⵉⵙⵔⵜⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⴼⵕⵉⵇⵉⵜ

ⴰⴷⵉⵙ ⴰⴱⴰⴱⴰ  -  
ⵉⵎⵙⵏⴰⵍⴰ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵓⵊⴰⵕ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴰⵣⵔⴼⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴳ ⴰⴷⵉⵙ ⴰⴱⴰⴱⴰ, ⴷ ⵜⴰⵎⴰⵍⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⵉⵎⵙⴰⵔⵉⵏ ⵜⵉⵙⵔⵜⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⴼⵕⵉⵇⵉⵜ, ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵎⵉⵏⴰⵜⴰ ⵚⴰⵎⴰⵟⵉ ⵙⵉⵙⵓⵎⴰ, ⵅⴼ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵉⵎⵙⴰⵔⵉⵏ ⵉⵏⴼⵔⴰⵔⵏ ⵉ ⵢⴼⵕⵉⵇⵢⴰ.
ⴰⴷⵉⵙ ⴰⴱⴰⴱⴰ: ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴰⵣⵔⴼⵜ ⵉⵎⵙⵏⴰⵍⴰ ⴷ ⵜⴰⵎⴰⵍⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⵉⵎⵙⴰⵔⵉⵏ ⵜⵉⵙⵔⵜⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⴼⵕⵉⵇⵉⵜ
14 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2017

ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⵙⵏⴰⵍⴰ ⵢⴰⴷ, ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵜⵉⵇⵏⵉ ⴰⵎⵥⵍⴰⵢ ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵜ ⵅⴼ ⵜⴰⵣⵔⴼⵜ ⴷ ⵜⵉⵎⵙⴰⵔⵉⵏ ⵜⵉⵣⵔⴼⴰⵏⵉⵏ (14 – 15 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ), ⵉⵙⴰⵡⵍ ⴷⴰⵖ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵅⴼ ⴰⵙⵓⵖⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷⴰⵜ ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⴼⵕⵉⵇⵉⵜ, ⵉⵔⵏⵓ ⵢⵏⵏⴰ ⵉⵙ ⵉⴳⴰ ⵡⴷⵡⴰⵍ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵙ ⵜⴰⵡⴰⵛⵓⵏⵜ ⵜⴰⵎⵔⵙⴰⵍⵜ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵜ ⵏⵏⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵖⴰⵡⵙⴰ ⵜⴰⵙⵟⵕⴰⵜⵉⵊⵉⵜ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵙ ⵢⵉⵡⵉⵣ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ.

ⵉⵙⴰⵡⵍ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵅⴼ ⴰⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⴰⵎⵙⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⴰⵣⵡⴰⴳⵜ, ⵉⵙⴰⵡⵍ ⴰⴽⴽⵯ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵅⴼ ⵜⵓⵍⴳⵉⵏⵜ ⵜⴰⵙⵉⵣⵡⵔⵜ ⵏ ⴰⵙⵓⵔⵙ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵕⵉⵏ ⴷ ⵏ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⴰⵙⵓⵔⵙ ⵓⵔ ⵉⵍⵓⴳⴰⵏ ⴳ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ.

ⵍⵍⵉⵖ ⵜⵙⴰⵡⵍ, ⵜⵣⵣⵓⵍ ⵜⵎⴰⵍⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⵉⵎⵙⴰⵔⵉⵏ ⵜⵉⵙⵔⵜⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⴼⵕⵉⵇⵉⵜ ⵜⵉⵎⴰⴳⵍⴰⵢⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵅⴼ ⵜⴰⵎⵣⵣⵉⵜ ⴷ ⴰⵙⵉⴷⴼ ⵏ ⵉⵎⵣⵡⴰⴳⵏ ⵉⵣⴷⵖⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 14 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2017

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.