Maghreb Arab Press

News
Wednesday  20  ⵢⵓⵏⵢⵓ  2018   |   17:53

ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵏ ⵙⵙⴰⵄⵓⴷⵢⴰ ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵉⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵏ ⵏ ⵜⵔⵓⴱⴱⴰ ⵏ ⵍⵃⵉⵊⵊ ⴷ ⵉⵏⵏⴰ ⵉ ⵡⵉⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⴷ ⵉⵣⵣⵓⵍ ⵅⴼ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ

ⵎⵎⵏⴰ  -  
ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵏ ⵙⵙⴰⵄⵓⴷⵢⴰ , ⵙⴰⵍⵎⴰⵏ ⴱⵏⵏ ⵄⴱⴷ ⵍⵄⵣⵉⵣ ⴰⵍ ⵙⴰⵄⵓⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ ⴳ ⵓⴱⵔⵙⵉⵔⴰ ⴰⴳⴽⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⴳⴰⴷⵉⵔⵜ ⵏ ⵎⵎⵏⴰ, ⵉⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵏ ⵏ ⵜⵔⵓⴱⴱⴰ ⵏ ⵍⵃⵉⵊⵊ ⴳ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵍⵃⵊⵊⴰ ⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵏ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵍⴰⵄⵕⴰⵊ.
ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵏ ⵙⵙⴰⵄⵓⴷⵢⴰ ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵉⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵏ ⵏ ⵜⵔⵓⴱⴱⴰ ⵏ ⵍⵃⵉⵊⵊ ⴷ ⵉⵏⵏⴰ ⵉ ⵡⵉⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⴷ ⵉⵣⵣⵓⵍ ⵅⴼ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ
04 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2017

ⴷ ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⴰⵄⵕⴰⵊ ⴳ ⵜⵙⴳⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⵉ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⴷⵖ, ⵎⴰⵙ ⵉⵏⵏⴰ ⵢⴰⵙ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵏ ⵙⵙⴰⵄⵓⴷⵢⴰ , ⵙⴰⵍⵎⴰⵏ ⴱⵏⵏ ⵄⴱⴷ ⵍⵄⵣⵉⵣ ⴰⵍ ⵙⴰⵄⵓⴷ ⴰⴷ ⵉⵣⵣⵓⵍ ⵅⴼ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ.

ⴰⴷ ⵙⵏⴽⵜⵉ ⵎⴰⵙ ⵉⴽⴽⴰⵜ ⵢⵓⵣⵏ ⵍⴰⵎⵉⵔ ⵏ ⵉⵎⵓⵎⵏ, ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ, ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵉ ⵍⵃⵊⵊⴰ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ ⵉⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⴷⴷⵓ ⵙ ⵍⵃⵉⵊ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1438 ⵀⵉⵊⵔⵉ.

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⴷⵖ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵉⵖⵕⴰⵜ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵍⵉⵃⴱⴰⵙ ⴷ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵍⵉⵙⵍⴰⵎ ⵎⴰⵙⵙ ⵃⵎⴰⴷ ⵜⴰⵡⴼⵉⵇ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵜⴰⵎⵣⴳⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵍⵃⵊⵊⴰ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ ⵉⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⴷⴷⵓ ⵙ ⵍⵃⵉⵊ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1438 ⵀⵉⵊⵔⵉ ⵙⴳ ⵓⵣⴰⴳⵯⵣ ⵏ ⵕⵕⴱⴰⵟ-ⵙⵍⴰ.
 

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 04 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2017

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.