Maghreb Arab Press

News
Wednesday  20  ⵢⵓⵏⵢⵓ  2018   |   17:56

ⵜⵉⴼⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵖⵍⵉⵏⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ 12 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2017

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵅⵜⵉⴷ ⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵉⴼⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵖⵍⵉⵏⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ 12 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2017 ⵖ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ, ⵖⵎⴽⵍⵍⵉ ⵙ ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ.
ⵜⵉⴼⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵖⵍⵉⵏⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ 12 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2017
12 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2017

ⵟⴰⵏⵊⴰ : 33 ⵏ ⵜⴼⵙⵏⴰ
ⵕⵕⴱⴰⴹ : 31 ⵏ ⵜⴼⵙⵏⴰ
ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ ⴰⵏⴼⴰ : 28 ⵏ ⵜⴼⵙⵏⴰ
ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ: 24 ⵏ ⵜⴼⵙⵏⴰ
ⵍⵄⵢⵓⵏ : 29 ⵏ ⵜⴼⵙⵏⴰ
ⴷⴷⴰⵅⵍⴰ : 24 ⵏ ⵜⴼⵙⵏⴰ
ⵍⴳⵡⵉⵕⴰ : 27 ⵏ ⵜⴼⵙⵏⴰ
ⵚⵚⵎⴰⵕⴰ : 32 ⵏ ⵜⴼⵙⵏⴰ
ⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛ : 36 ⵏ ⵜⴼⵙⵏⴰ
ⵅⵏⵉⴼⵕⴰ : 35 ⵏ ⵜⴼⵙⵏⴰ
ⴼⴰⵙ : 36 ⵜⴼⵙⵏⴰ
ⵍⵃⵓⵙⵉⵎⴰ : 30 ⵏ ⵜⴼⵙⵏⴰ
ⵡⵊⴷⴰ : 35 ⵏ ⵜⴼⵙⵏ

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 12 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2017

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.