Maghreb Arab Press

ⵜⵉⴼⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵖⵍⵉⵏⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ 25 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2018

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵅⵜⵉⴷ ⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵉⴼⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵖⵍⵉⵏⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ 25 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2018 ⵖ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ, ⵖⵎⴽⵍⵍⵉ ⵙ ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ.
ⵜⵉⴼⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵖⵍⵉⵏⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ 25 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2018
25 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2018

ⵟⴰⵏⵊⴰ : 24 ⵏ ⵜⴼⵙⵏⴰ
ⵕⵕⴱⴰⴹ : 23 ⵏ ⵜⴼⵙⵏⴰ
ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ ⴰⵏⴼⴰ :23 ⵏ ⵜⴼⵙⵏⴰ
ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ: 25 ⵏ ⵜⴼⵙⵏⴰ
ⵍⵄⵢⵓⵏ :27 ⵏ ⵜⴼⵙⵏⴰ
ⴷⴷⴰⵅⵍⴰ :24 ⵜⴼⵙⵏⴰ
ⵍⴳⵡⵉⵕⴰ :23 ⵏ ⵜⴼⵙⵏⴰ
ⵚⵚⵎⴰⵕⴰ : 26ⵏ ⵜⴼⵙⵏⴰ
ⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛ :26 ⵏ ⵜⴼⵙⵏⴰ
ⵅⵏⵉⴼⵕⴰ :20 ⵏ ⵜⴼⵙⵏⴰ
ⴼⴰⵙ : 24ⵏ ⵜⴼⵙⵏⴰ
ⵍⵃⵓⵙⵉⵎⴰ :22 ⵏ ⵜⴼⵙⵏⴰ
ⵡⵊⴷⴰ :25 ⵏ ⵜⴼⵙⵏ

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 25 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.