Maghreb Arab Press

News
ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ  23  ⴽⵜⵓⴱⵔ  2018   |   07:45

ⵜⵉⴼⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵖⵍⵉⵏⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ 12 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2018

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵅⵜⵉⴷ ⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵉⴼⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵖⵍⵉⵏⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ 12 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2018 ⵖ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ, ⵖⵎⴽⵍⵍⵉ ⵙ ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ.
ⵜⵉⴼⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵖⵍⵉⵏⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ 12 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2018
12 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2018

ⵟⴰⵏⵊⴰ: 14 ⵏ ⵜⴼⵙⵏⴰ
ⵕⵕⴱⴰⴹ: 15 ⵏ ⵜⴼⵙⵏⴰ
ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ ⴰⵏⴼⴰ: 16 ⵏ ⵜⴼⵙⵏⴰ
ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ: 23 ⵏ ⵜⴼⵙⵏⴰ
ⵍⵄⵢⵓⵏ: 23 ⵏ ⵜⴼⵙⵏⴰ
ⴷⴷⴰⵅⵍⴰ: 25 ⵏ ⵜⴼⵙⵏⴰ
ⵍⴳⵡⵉⵕⴰ: 21 ⵏ ⵜⴼⵙⵏⴰ
ⵚⵚⵎⴰⵕⴰ: 23 ⵏ ⵜⴼⵙⵏⴰ
ⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛ: 20 ⵏ ⵜⴼⵙⵏⴰ
ⵅⵏⵉⴼⵕⴰ: 16 ⵏ ⵜⴼⵙⵏⴰ
ⴼⴰⵙ: 14 ⵏ ⵜⴼⵙⵏⴰ
ⵍⵃⵓⵙⵉⵎⴰ: 13 ⵏ ⵜⴼⵙⵏⴰ
ⵡⵊⴷⴰ: 14 ⵏ ⵜⴼⵙⵏⴰ

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 12 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.