Maghreb Arab Press

ⵜⵉⴼⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵖⵍⵉⵏⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ 20 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2018

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵅⵜⵉⴷ ⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵉⴼⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵖⵍⵉⵏⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ 20 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2018 ⵖ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ, ⵖⵎⴽⵍⵍⵉ ⵙ ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ.
ⵜⵉⴼⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵖⵍⵉⵏⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ 20 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2018
20 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2018

ⵟⴰⵏⵊⴰ :28 ⵏ ⵜⴼⵙⵏⴰ
ⵕⵕⴱⴰⴹ :30 ⵏ ⵜⴼⵙⵏⴰ
ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ ⴰⵏⴼⴰ : 28 ⵏ ⵜⴼⵙⵏⴰ
ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ: 26 ⵏ ⵜⴼⵙⵏⴰ
ⵍⵄⵢⵓⵏ :33 ⵏ ⵜⴼⵙⵏⴰ
ⴷⴷⴰⵅⵍⴰ :23 ⵜⴼⵙⵏⴰ
ⵍⴳⵡⵉⵕⴰ :25 ⵏ ⵜⴼⵙⵏⴰ
ⵚⵚⵎⴰⵕⴰ : 30 ⵏ ⵜⴼⵙⵏⴰ
ⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛ :36 ⵏ ⵜⴼⵙⵏⴰ
ⵅⵏⵉⴼⵕⴰ :32 ⵏ ⵜⴼⵙⵏⴰ
ⴼⴰⵙ : 36 ⵏ ⵜⴼⵙⵏⴰ
ⵍⵃⵓⵙⵉⵎⴰ :27 ⵏ ⵜⴼⵙⵏⴰ
ⵡⵊⴷⴰ :28 ⵏ ⵜⴼⵙⵏ

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 20 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.