Maghreb Arab Press

ⵜⵉⴼⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵖⵍⵉⵏⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ 08 ⵖⵓⵛⵜ 2018

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵅⵜⵉⴷ ⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵉⴼⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵖⵍⵉⵏⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ 8 ⵖⵓⵛⵜ 2018 ⵖ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ, ⵖⵎⴽⵍⵍⵉ ⵙ ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ.
ⵜⵉⴼⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵖⵍⵉⵏⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ 08 ⵖⵓⵛⵜ 2018
08 ⵖⵓⵛⵜ 2018

ⵟⴰⵏⵊⴰ :30 ⵏ ⵜⴼⵙⵏⴰ
ⵕⵕⴱⴰⴹ :29 ⵏ ⵜⴼⵙⵏⴰ
ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ ⴰⵏⴼⴰ :27 ⵏ ⵜⴼⵙⵏⴰ
ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ: 33 ⵏ ⵜⴼⵙⵏⴰ
ⵍⵄⵢⵓⵏ :32 ⵏ ⵜⴼⵙⵏⴰ
ⴷⴷⴰⵅⵍⴰ :25 ⵜⴼⵙⵏⴰ
ⵍⴳⵡⵉⵕⴰ :23 ⵏ ⵜⴼⵙⵏⴰ
ⵚⵚⵎⴰⵕⴰ : 44ⵏ ⵜⴼⵙⵏⴰ
ⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛ :20 ⵏ ⵜⴼⵙⵏⴰ
ⵅⵏⵉⴼⵕⴰ :37 ⵏ ⵜⴼⵙⵏⴰ
ⴼⴰⵙ : 37 ⵏ ⵜⴼⵙⵏⴰ
ⵍⵃⵓⵙⵉⵎⴰ :29 ⵏ ⵜⴼⵙⵏⴰ
ⵡⵊⴷⴰ :36 ⵏ ⵜⴼⵙ

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 08 ⵖⵓⵛⵜ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.