Maghreb Arab Press

News
ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ  16  ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ  2018   |   12:53

ⵜⵉⴳⵏⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵏⵣⴰⵔ ⵉⴳⴳⵓⵜⵏ ⵙⵏⵓⵎⴰⵍⵏ ⵙⴳ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⴰⵔ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴳ ⵎⵛⵜⴰ ⵏ ⵜⵙⴳⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ (ⵜⴰⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ)

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵎⴰⵙ ⵜⴷⴷⴰ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⵜⵉⴳⵏⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵏⵣⴰⵔ ⵉⴳⴳⵓⵜⵏ ⵙⴳ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⴰⵔ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴳ ⵎⵛⵜⴰ ⵏ ⵜⵙⴳⴰⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⴳⵍⴷⵉⵜ.
ⵜⵉⴳⵏⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵏⵣⴰⵔ ⵉⴳⴳⵓⵜⵏ ⵙⵏⵓⵎⴰⵍⵏ ⵙⴳ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⴰⵔ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴳ ⵎⵛⵜⴰ ⵏ ⵜⵙⴳⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ (ⵜⴰⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ)
12 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2018

ⵜⵙⵏⵉⵎⴰⵍ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⵖⵎⵉⵙ ⵉⵣⵍⵉⵏ , ⵎⴰⵙ ⵔⴰⴷ ⵜⵅⵙⴰ ⵜⵉⴳⵏⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵏⵣⴰⵔ ⵉⴳⴳⵓⵜⵏ ⵜⵙⴳⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵍⵃⴰⵡⵣ, ⵎⵕⴰⴽⴽⵯⵛ ⴷ ⵚⵚⵡⵉⵕⴰ ⴷ ⵛⵉⵛⴰⵡⴰ ⴷ ⵙⵟⴰⵜ ⴷ ⵕⵕⵃⴰⵎⵏⴰ ⴷ ⵊⴷⵉⴷⴰ ⴷ ⴰⵣⵉⵍⴰⵍ ⴷ ⴼⵇⵉⵀ ⴱⵏ ⵚⴰⵍⵃ ⴷ ⴱⵏⵉ ⵎⵍⵍⴰⵍ ⴷ ⵕⵕⴰⵛⵉⴷⵢⵢⴰ ⴷ ⵡⴰⵔⵣⴰⵣⴰⵜ ⴷ ⵅⵔⵉⴱⴳⴰ ⴷ ⵎⵉⴷⵍⵜ ⴷ ⵜⵉⵏⵖⵉⵔ ⴷ ⵣⴰⴳⵓⵔⴰ ⴷ ⵅⵏⵉⴼⵔⴰ ⴷ ⵅⵎⵉⵙⴰⵜ ⴷ ⴱⵓⵊⴷⵓⵔ ⴷ ⵡⴰⴷⵉ ⴷⵀⴰⴱ ⴷ ⵄⵢⵓⵏ ⴷ ⵚⵚⵎⴰⵕⴰ ⴷ ⵟⵔⴼⴰⵢⴰ ⴷ ⴼⵉⴳⵉⴳ ⴷ ⵟⴰⵟⴰ ⴷ ⵜⵉⵣⵏⵉⵜ ⴷ ⵉⵏⵣⴳⴰⵏ ⴰⵢⵜ ⵎⵍⵍⵓⵍ ⴷ ⴰⵙⴰ ⵣⴰⴳ ⴷ ⵙⵉⵙⵉ ⵉⴼⵏⵉ ⴷ ⵟⴰⵏⵟⴰⵏ ⴷ ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ ⵉⴷⴰ ⵡⵜⴰⵏⴰⵜ ⴷ ⴳⵍⵎⵉⵎ ⴷ ⵜⴰⵔⵓⴷⴰⵏⵜ ⴷ ⵛⵜⵓⴽⴰ ⴰⵢⵜ ⴱⴰⵀⴰ ⴷ ⵙⵉⴷⵉ ⴱⵏⵏⵓⵔ ⴷ ⵢⵓⵙⵓⴼⵢⴰ ⴷ ⴰⵙⴼⵉ ⴷ ⴱⵔⵛⵉⴷ ⴷ ⵇⵍⵄⵜ ⵚⵔⴰⵄⵏⴰ ⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⵔⴰⵏⵜ ⴰⴷ ⵉⵍⵉⵏⵜ ⵙⴳ ⵜⵙⴰⵔⴰⴳⵜ ⵏ 13 ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵜⴰⴷⴳⴳⵯⴰⵜ ⴰⵔ 24  ⵏ ⵉⴹ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 12 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.