Maghreb Arab Press

ⵜⴰⵙⵎⴽⵜⴰ ⵏ ⵓⵏⵥⴰⵕ

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵀⴰ ⵜⵙⵎⴽⵜⴰ ⵏ ⵓⵏⵥⴰⵕ ⵍⵍⵉ ⵢⵜⵜⵓⵙⵎⴰⵏⵏ ⵙ ⵓⵎⵉⵍⵉⵎⵉⵜⵔ ⵙⴳ 06:00 ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ 11 ⵎⴰⵕⵚ ⴰⵔ 06:00 ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ 12 ⵎⴰⵕⵚ 2018, ⵖⵎⴽⵍⵍⵉ ⵙ ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ.
ⵜⴰⵙⵎⴽⵜⴰ ⵏ ⵓⵏⵥⴰⵕ
12 ⵎⴰⵕⵚ 2018

- ⵛⵛⴰⵡⵏ: 18

- ⵍⵄⵔⴰⵢⵛ, ⵕⵕⴱⴰⵟ: 07

- ⵟⴰⵏⵊⴰ: 03

- ⵜⵉⵟⵡⴰⵏ, ⵙⵉⴷⵉ ⵙⵍⵉⵎⴰⵏ: 02

- ⵇⵏⵉⵟⵕⴰ, ⵚⵟⵟⴰⵜ, ⴼⴰⵙ, ⵉⴼⵔⴰⵏ: 01

- ⵎⴽⵏⴰⵙ, ⵜⴰⵣⴰ: ⴷⴷⵓ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵉⵍⵉⵎⵉⵜⵔ

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 12 ⵎⴰⵕⵚ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.