Maghreb Arab Press

News
ⴰⵙⵉⴹⵢⴰⵙ  23  ⵢⵓⵏⵢⵓ  2018   |   10:35

ⵉⵙⵎⴷⵢⴰ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴳ ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵖⵔ ⵏ ⵓⵏⴳⵉⵙⵏ ⵏ ⵏⵉⵙ

ⴱⴰⵔⵉⵣ  -  
/ⵉⵙⵎⴷⵢⴰ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵃⴱⵉⴱ ⵍⵎⴰⵍⴽⵉ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴳ ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵖⵔ ⵏ ⵓⵏⴳⵉⵙⵏ ⵏ ⵏⵉⵙ ⵍⵍⵉ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴳ ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⴰⴷ ⵍⵍⵉ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ .
ⵉⵙⵎⴷⵢⴰ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴳ ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵖⵔ ⵏ ⵓⵏⴳⵉⵙⵏ ⵏ ⵏⵉⵙ
15 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2017

ⵜⴰⴳⵓⴳⵍⴰ ⵢⴰⴷ ⵜⵣⵔⵉ ⵙⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵉⵎⴰⵏⵡⵉⵍ ⵎⴰⴽⵔⵓⵏ ⴷ ⵉⵏⵙⵉⵅⴼⵏ ⵉⵇⴱⵓⵔⵏ ⴼⵔⵓⵏⵙⵡⴰ ⵀⵓⵍⴰⵏⴷ ⴷ ⵏⵉⴽⵓⵍⴰ ⵙⴰⵔⴽⵓⵣⵉ.
 

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 15 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2017

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.