Maghreb Arab Press

News
ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ  23  ⴽⵜⵓⴱⵔ  2018   |   08:27

ⵉⴷⴷⴰ ⴰⴷ ⵉⵡⵜ ⵓⵏⵣⴰⵕ ⵏⵏⴰ ⴷ ⵉⵎⵓⵏ ⴳ ⵓⵣⴳⵓ, ⵙⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ ⴰⵔ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴳ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⵟⵉⵏ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ (ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ)

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ, ⵎⴰⵙ ⵉⴷⴷⴰ ⴰⴷ ⵉⵡⵜ ⵓⵏⵣⴰⵕ ⴷ ⵓⵜⴼⴰⵍ, ⴷ ⵓⴽⵔⴰⵎ ⵏ ⵏⵃⴰⵍ ⵙⴳ ⵙⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ ⴰⵔ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴳ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⵟⵉⵏ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ.
ⵉⴷⴷⴰ ⴰⴷ ⵉⵡⵜ ⵓⵏⵣⴰⵕ ⵏⵏⴰ ⴷ ⵉⵎⵓⵏ ⴳ ⵓⵣⴳⵓ, ⵙⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ ⴰⵔ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴳ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⵟⵉⵏ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ (ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ)
07 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2018

ⴷ ⵜⴼⵔⴰ ⵜⵎⵀⵍⴰ, ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵏⵏⵙ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ, ⵎⴰⵙ ⵉⵣⴹⴰⵕ ⴰⴷ ⵉⵡⵜ ⵓⵏⵣⴰⵕ ⵉⴳⴳⵓⵜⵏ ⵙⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⵙ ⴳ ⵜⵙⴰⵔⴰⴳⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⴷⴳⴳⴰⵜ, ⴳ ⵓⵣⵉⵍⴰⵍ, ⴷ ⵍⵃⴰⵡⵣ, ⴷ ⵜⵔⵓⴷⴰⵏⵜ, ⴷ ⵜⵉⵣⵏⵉⵜ, ⴷ ⵛⵜⵓⴽⴰ ⴰⵢⵜ ⴱⴰⵀⴰ, ⴷ ⵇⴰⵍⵄⴰⵜ ⵙⵕⴰⵖⵏⴰ.

ⴳ ⵉⵙⴰⵜⵉ ⴷⵖ, ⵉⵔⴰ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵣⴳⵓ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ ⴷ ⵉⵊⵀⴷⴰⵏ ⴳ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⴷ ⵓⵙⵏⵇⵕ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ, ⴷ ⵉⵔⴰ ⵍⴱⵃⵕ ⴰⴷ ⵉⵀⵉⵊ ⴰⵔ ⴷ ⵉⵀⵉⵊ ⵛⵉⴳⴰⵏ ⴳ ⵜⴰⵖⴰⵔⵜ ⵍⴰⵟⵍⴰⵙⵢⴰ ⴰⵡⴹⵏⵜⵏ 5 ⴰⵔ 6 ⵎⵉⵜⵕ.
 

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 08 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.