Maghreb Arab Press

ⵜⵣⵎⵎⴻⵎ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⴰⵖⵍⵉ ⵏ ⵓⵙⵖⵍ ⵙ 4.1% ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2017 (ⵜⴰⵙⵎⵉⵔⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵖⵉⵡⵙ)

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵙⵎⵉⵔⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵖⵉⵡⴰⵙ ⵎⴰⵙ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵜⵣⵎⵎⴻⵎ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2017 ⴰⵖⵍⵉ ⴳ ⵓⵙⵖⵍ ⵏ 4,1% ⵜⴰⵎⴰ ⵏ 1,1% ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 2016, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵓⵙⴷⵓⵢ ⵍⵍⵉ ⵢⵙⵏⵏ ⵓⵎⵙⵓⵙⵓ ⴰⵏⴼⵍⴰⵃ.
ⵜⵣⵎⵎⴻⵎ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⴰⵖⵍⵉ ⵏ ⵓⵙⵖⵍ ⵙ 4.1% ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2017 (ⵜⴰⵙⵎⵉⵔⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵖⵉⵡⵙ)
05 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018

ⵜⴼⵔⴰ ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵙⵎⵉⵔⵉⵜ, ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵎⵙⵙⴽⵜⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⵖⵎⵉⵙ ⵅⴼ ⵉⵎⵉⴹⴰⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ ⵓⵔ ⵉⵎⵖⵍⴰⵍⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2017, ⵎⴰⵙ ⵢⴰⴷ ⴰⵖⵍⵉ ⵢⵓⵛⴽⴰ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵜⵙⵎⵓⵔⵜ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⵡⵊⵊⴰⵏ ⴷ ⵜⵜⵓⵜⵔⴰ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ, ⵍⵍⵉ ⵢⴳⴰⵏ ⴰⵎⵙⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵢⴰⴷ ⴰⵖⵍⵉ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵜⵉⴹⴰⴼ ⵏ ⵜⴰⴷⴰⵅⵅⵓⵎ ⴷ ⵉⵣⴷⵔ ⵏ ⵜⵜⵓⵜⵔⴰ ⵏ ⵉⵥⵕⴰⴼ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ.

ⵜⵔⵏⵓ ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵙⵎⵉⵔⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵖⵉⵡⵙ, ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⴷⵖ, ⵎⴰⵙ ⵓⵙⵜⵉⴳ ⵉⵣⴰⵢⴷⵏ ⵏ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵏⴼⵍⴰⵃⵜ ⵙ ⵓⴽⵙⴰⵢ (ⴱⵍⴰ ⵜⴰⴳⵎⵔⵜ ⵜⴰⵢⵍⴰⵏⵜ) ⵜⵣⵎⵎⴻⵎ ⵢⴰⵏ ⴰⵖⵍⵉ ⵉⵍⴽⵎⵏ ⵓⵙⵖⵍ ⵏⵏⵙ 15,4% ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⴰⵣⴷⵔ ⵅⴼ ⵓⵙⵖⵍ ⵏ 13,7% ⵍⵍⵉ ⵜⵙⵙⵏ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2016, ⴳ ⴰⵣⵎⵣ ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵙⵙⵏ ⵓⵙⵜⵉⴳ ⴰⵣⴰⵢⴷ ⴳ ⵎⵛⵜⴰ ⵏ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵏ ⵓⵔ ⵉⴳⵉⵏ ⵉⵏⴼⵍⴰⵃⵏ ⵢⴰⵏ ⴰⵖⵍⵉ ⴳ ⵓⵙⵖⵍ ⵏ 3,7% ⴱⵍⴰ 2.2% ⴳ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵉⵣⵔⵉⵏ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 05 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.