Maghreb Arab Press

ⵜⵜⵓⵜⵔⴰ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⴷ ⵉⴳⵛⵎ ⵉ « ⵙⵉⴷⵢⴰⵡ » ⵉⴳ ⵜⵉⵔⴰⵜ ⵏ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⴳ ⴰⴽⴽⵯ ⵏ ⵓⵎⵏⵥⴰⵡ (ⴰⵎⵙⵇⴰⴷ)

ⴰⴽⵕⴰ  -  
ⵉⵏⵏⴰ ⴰⵎⵙⵇⴰⴷ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵖⴰⵏⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⴼⵔⵃⴰⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴳ ⴰⴽⵕⴰ, ⵎⴰⵙ ⵜⵓⵜⵜⵔⴰ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⴷ ⵉⴳⵛⵎ ⵉ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⵏⴽⵏ ⵏ ⵜⵓⴳⵓⵜ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ (ⵙⵉⴷⵢⴰⵡ) ⵉⴳⴰ ⵜⵉⵔⴰⵜ ⵏ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⴳ ⴰⴽⴽⵯ ⵏ ⴰⵎⵏⵥⴰⵡ.
ⵜⵜⵓⵜⵔⴰ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⴷ ⵉⴳⵛⵎ ⵉ « ⵙⵉⴷⵢⴰⵡ » ⵉⴳ ⵜⵉⵔⴰⵜ ⵏ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⴳ ⴰⴽⴽⵯ ⵏ ⵓⵎⵏⵥⴰⵡ (ⴰⵎⵙⵇⴰⴷ)
15 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2018

ⵉⴼⵔⴰ ⵢⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴼⵕⵃⴰⵜ ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵙⴳⵓⵔⵉ ⵉ ⵜⴰⵙⵏⵓⵔⵉⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⴳ ⵀⴰⵎⵉⵛ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵏ ⵜⵉⵍⴰⵡⵜ ⵍⵍⵉ ⵢⵙⵏⵎⵍⴰ ⵡⵙⵉⵏⴰⴳ ⵏ « ⴰⵎⴰⴷⵢⵓⵙ » ⵅⴼ ⵓⵙⴳⵓⵎ « « ⴰⴳⵛⵓⵎ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵜⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⵏ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⵏ ⵜⴰⴳⵓⵜ..ⴰⵙⵉⵡⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵓⴳⵓⵜ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ », ⵎⴰⵙ « ⵜⵜⵓⵜⵔⴰ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⴷ ⵉⴳⵛⵎ ⵉ « ⵙⵉⴷⵢⴰⵡ » ⵉⴳⵛⵎ ⴳ ⵓⵙⴰⵜ ⵏ ⵜⴰⴷⵉⵏⴰⵎⵉⵜ ⵍⵍⵉ ⵜⵙⵏ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ, ⴳ ⵜⴰⵎⵙⴰⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⴱⵕⵕⴰⵏⵉⵜ ⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏⵏⵙ ⴳ ⴰⴽⴽⵯ ⵏ ⵓⵎⵏⵥⴰⵡ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ».

ⵙⵓⵍ ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵎⵙⵇⴰⴷ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⴷⵖ, ⴰⵎⵙⴰⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵍⵍⵉ ⵢⴼⴽⴰⵏ ⵉ ⵜⵜⵓⵜⵔⴰ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵏⵎⴰⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⴰⵙⴳⴰ, ⵜⴳⴰ ⵜⵉⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵉⵎⴰⴽⵏ ⴷ ⵉⴼⴽⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⴽⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⵜⵡⵍⴰⴼⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⴳ ⵓⵙⵉⵡⵔ ⵏ ⴰⵎⵏⵥⴰⵡ ⴷ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⵓⵇⵇⵏⵉⵏⵉ ⵏ ⵜⵉⵙⵉⵔⴰⵏ ⴷ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⵜⵉⴷⵓⴽⴽⵍⴰ

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 15 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.