Maghreb Arab Press

ⵜⵙⴽⵔ ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⴼⴰⵙ-ⵎⴽⵏⴰⵙ ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏⵏⵙ ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴰⵙⵓⵍⴰⵏ

ⴼⴰⵙ  -  
ⵉⵎⵙⴰⵙⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ, ⵅⴼ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴰⵙⵓⵍⴰⵏ ⴰⵎ ⵓⵙⴰⵏⵜⵉ ⵉⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⴰⵙⵓⴳⵔⵉⵏ ⵏ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ ⴷ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⴽⵓⵍ ⵏ ⵜⵉⴳⵔⴰⵡⵜⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ.
ⵜⵙⴽⵔ ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⴼⴰⵙ-ⵎⴽⵏⴰⵙ ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏⵏⵙ ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴰⵙⵓⵍⴰⵏ
18 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2018

ⵉⵎⵙⴰⵙⴰ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴳⴰⵍⵏ ⵙ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴰⵙⵓⵍⴰⵏ ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵙⵎⵓⵏⵉ ⵏⵏⵙⵏ ⴳ ⴼⴰⵙ ⵙ ⵜⵓⴳⵜ ⵅⴼ ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵍⵍⵉ ⵙⵓⵊⴷ ⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵙⵙⵏ ⵏ ⵎⵛⵜⴰ ⵏ ⵉⵣⵍⵉⵏ ⵍⵍⴰⵏ ⴳⵉⵙ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⵉⴹⴼⴰⵕⵏ ⵉ ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵏ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵍⵍⵉ ⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵙ ⵜⵙⵏⵙⵉ ⵏ ⵜⴰⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⴰⴷⵔⴰⵡⵜ ⵍⵍⵉ ⵢⵙⵎⴰⵏ ⴳⵔ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵉⴼⵓⵍⵉⵏ (ⵜⴰⵙⴷⵉⵡⵜ ⴷ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ)

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 18 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.