Maghreb Arab Press

News
ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ  16  ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ  2018   |   13:19

ⵜⵖⵜⵙ ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⵔⵜ ⵏ « ⴹⴰⵏⵓⵏ » ⴰⴷ ⵜⴷⵊⵊ ⵏ ⵀⴰⵎⵉⵛ ⵏ ⵜⵉⵣⵉ ⴳ ⵜⴰⵎⵜⵜⴰ ⵏ ⴰⴽⵯⴼⴰⵢ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⵔⴰⵔ ⵅⴼ ⵉⴳⴰⵏⵉⵏ ⵍⵍⵉⵖ ⵎⵍⴰⵏ (ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⵔⵜ)

ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ  -  
ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⵔⵜ (ⴹⴰⵏⵓⵏ) ⴷⵉⴷⵉ ⵍⴰⵎⴱⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⴳ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ, ⵎⴰⵙ ⵜⵖⵜⵙ ⵜⵎⵙⵙⵓⵔⵜ ⴰⴷ ⴰⴷⵊⵊ ⵏ ⵀⴰⵎⵉⵛ ⵏ ⵜⵉⵣⵉ ⴳ ⵜⵉⵎⵜⵜⴰ ⴰⴽⵯⴼⴰⵢ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⵔⴰⵔ ⵅⴼ ⵉⴳⴰⵏⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵏⴰⵏ ⵍⵍⵓⵎⵏ ⵏ ⵜⵣⴹⴰⵔⵜ ⵏ ⴰⵎⵙⴰⵖ ⵏ ⵉⵏⵙⵎⵓⵔⵏ ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵙⴳⴰ, ⴷ ⵙⵓⵏⴼⵍ ⵏ ⴰⴳⵣⵣⵓⵎ ⵏ ⵜⴰⵎⴳⵓⵔⵉ ⴷ ⵓⴳⵛⵓⵎ ⵏ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⵍⵍⵉⵖ ⵖⵓⵔⵙⵏ ⵍⵎⴰⵛⵉⵜ ⴷ ⵜⴰⵙⴱⴱⴰⴱⵜ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ.
ⵜⵖⵜⵙ ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⵔⵜ ⵏ « ⴹⴰⵏⵓⵏ » ⴰⴷ ⵜⴷⵊⵊ ⵏ ⵀⴰⵎⵉⵛ ⵏ ⵜⵉⵣⵉ ⴳ ⵜⴰⵎⵜⵜⴰ ⵏ ⴰⴽⵯⴼⴰⵢ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⵔⴰⵔ ⵅⴼ ⵉⴳⴰⵏⵉⵏ ⵍⵍⵉⵖ ⵎⵍⴰⵏ (ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⵔⵜ)
05 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2018

 ⵉⴼⵔⴰ ⵢⵏⵏⴰ ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵜⵉⵍⴰⵡⵜ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙ ⵍⵍⵉⵖ ⵜⵅⵓⵚⵚⴰ ⵜⵙⴳⵓⵔⵉ ⵅⴼ ⵉⵔⴰⵔⵏ ⵍⵉⵅ « ⵙⵙⴼⵓⵍⴽⵉ » ⵉⵏⵙⵎⵓⵔⵏ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵢⵉⵏ « ⵉⵅⵚⵚⴰ ⴰⴷ ⴰⴷⵡⴰⵍ ⵏ ⵙⵖⵏⵣⵉ ⵍⵍⵉ ⴰⵏⴼⵔⵓⵜ ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵏ ⵛⴰⵔⵉⴽⴰ ⴳ ⵢⴰⵏ ⴰⵣⵎⵣ ⴰⵏⴽⵎⴰⵔ ».

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 05 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.