Maghreb Arab Press

News
Wednesday  20  ⵢⵓⵏⵢⵓ  2018   |   18:00

ⵜⵕⵥⵎ ⵜⴰⴱⵓⵔⵚⵜ ⵏ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴳⵓⵏⵢⴰ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ

ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ/  -  
ⵜⴱⴷⴰ ⵜⴱⵓⵔⵚⵜ ⵏ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ ⵜⵉⵖⵉⵎⵉⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴳ ⵓⵏⵢⴰ ⵏ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ .
ⵜⵕⵥⵎ ⵜⴰⴱⵓⵔⵚⵜ ⵏ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴳⵓⵏⵢⴰ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ
28 ⵉⴱⵔⵉⵔ  2017

ⴳ ⵜⵙⴰⵔⴰⴳⵜ ⵜⵉⵙⵙ 09ⵀ50 ⵏ ⵜⵓⵙⴷⵉⴷⵜ, ⴷ ⵙ ⵎⴰⵢⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵎⴰⵥⵉ, ⴰⵏⵎⵎⴰⵍ ⴰⵖⵣⵓⵔⴰⵏ ⵏ ⴽⵓⵍ ⴰⵜⵉⴳ ⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⴰⴳⴰⵡⵜ, ⵉⴳⴳⵯⵣ ⵙ 0,67% ⵉⵣⵎⵎⴻⵎ 11.560 ⵏ ⵜⵏⵇⵇⵉⵟ.

ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⴰⴷ, ⵉⴳⴳⵯⵣ ⴰⵡⴷ ⵎⴰⴹⵉⴽⵙ, ⴰⵏⵎⵎⴰⵍ ⵓⴷⴷⵉⵣ ⵡ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵉⵣⵣⵉⴳⵉⵣⵏ ⵙ ⵜⵙⵓⵍ, ⵉⴳⵯⵣ ⵙ 0,73% ⵉⵣⵎⵎⴻⵎ 9.431,03 ⵏ ⵜⵏⵇⵇⵉⵟ.

ⴳ ⵎⴰⵢⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⴱⵓⵔⵚⵜ ⵏ ⵓⵕⵓⴱⴱⴰ, ⵕⵥⵎⵏⵜ ⵓⵍⴰ ⵏⵉⵜⵏⵜⵉ ⵜⵉⵖⵉⵎⵉⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⵙ ⵜⵎⵔⵏⵉⵡⵜ, ⵙ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵉⵎⴳⴳⵯⵓⵔⴰ ⵏⵉⵥⵍⵉⵏ ⴷⴰⵜ ⴰⴷ ⴼⵖⵏ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵉⵙⵏⵎⴽⵜⴰ ⴳ ⵎⵉⵔⵉⴽⴰⵏ ⴷ ⵓⵕⴱⴱⴰ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 28 ⵉⴱⵔⵉⵔ  2017

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.