Maghreb Arab Press

ⵜⵇⵇⴰⵏ ⵜⴱⵓⵔⵚⵜ ⵏ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ ⵙ ⵓⴽⵔⵉ ⵏ ⵉⵕⵥⴰⵏ ⵏⵏⵙ

ⵜⴰⴱⵓⵔⵚⵜ (ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ),   -  
ⵜⵇⵇⴰⵏ ⵜⴱⵓⵔⵚⵜ ⵏ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ ⵜⵉⵖⵉⵎⵉⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⵙ ⵓⴽⵔⵉ ⵏ ⵉⵕⵥⴰⵏ ⵏⵏⵙ.
ⵜⵇⵇⴰⵏ ⵜⴱⵓⵔⵚⵜ ⵏ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ ⵙ ⵓⴽⵔⵉ ⵏ ⵉⵕⵥⴰⵏ ⵏⵏⵙ
14 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2017

ⴳ ⵓⵏⵉⵏⴰ ⴰⵎⴳⴳⵯⴰⵔⵓ, ⴷ ⵙ ⵎⴰⵢⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵎⴰⵥⵉ, ⴰⵏⵎⵎⴰⵍ ⴰⵖⵣⵓⵔⴰⵏ ⵏ ⴽⵓⵍ ⴰⵜⵉⴳ ⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⴰⴳⴰⵡⵜ, ⵉⴳⵯⵣ ⵙ 0,17% ⵉⵣⵎⵎⴻⵎ 12.722 ⵏ ⵜⵏⵇⵇⵉⵟ.

ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏⵏⵙ, ⵉⴳⵯⵣ ⵎⴰⴹⵉⴽⵙ, ⴰⵏⵎⵎⴰⵍ ⵓⴷⴷⵉⵣ ⵡ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵉⵣⵣⵉⴳⵉⵣⵏ ⵙ ⵜⵙⵓⵍ, ⵙ 0,17%, ⵉⵣⵎⵎⴻⵎ 10.390 ⵏ ⵜⵏⵇⵇⵉⵟ.

ⵉⴷ ⴰⵏⵎⵎⴰⵍ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵉⴼ.ⵜⵉ.ⵉⵙ.ⴻ ⵙⵉ.ⵉⵙ.ⴻ ⵎⵓⵔⵔⵓⴽⵓ 15, ⵓⴳⵯⵣ ⵓⵍⴰ ⵏⵜⵜⴰ ⵙ 0,18%, ⵉⵣⵎⵎⴻⵎ 12.038,67 ⵏ ⵜⵏⵇⵇⵉⵟ. ⵉⴷ ⵉⴼ.ⵜⵉ.ⵉⵙ.ⴻ ⵎⵓⵕⵕⵓⴽⵓ ⵉⴳⵯⵣ ⵙ 0,19% ⵢⵉⵡⴹⵏ 10.880,29 ⵏ ⵜⵏⵇⵇⵉⵟ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 14 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2017

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.