Maghreb Arab Press

News
ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ  23  ⴽⵜⵓⴱⵔ  2018   |   06:57

ⵜⴱⴷⴰ ⵜⴱⵓⵔⵚⵜ ⵏ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ ⵙ ⵜⵉⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ

ⵜⴰⴱⵓⵔⵚⵜ (ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ)  -  
ⵜⴱⴷⴰ ⵜⴱⵓⵔⵚⵜ ⵏ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ ⵜⵉⵖⵉⵎⵉⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⵙ ⵜⵉⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ.
ⵜⴱⴷⴰ ⵜⴱⵓⵔⵚⵜ ⵏ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ ⵙ ⵜⵉⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ
12 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2018

ⴳ ⵓⵏⵉⵏⴰ ⴰⵎⴳⴳⵯⴰⵔⵓ, ⴷ ⵙ ⵎⴰⵢⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵎⴰⵥⵉ, ⴰⵏⵎⵎⴰⵍ ⴰⵖⵣⵓⵔⴰⵏ ⵏ ⴽⵓⵍ ⴰⵜⵉⴳ ⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⴰⴳⴰⵡⵜ, ⵢⵓⵍⵉ ⵙ 0,09% ⵉⵣⵎⵎⴻⵎ 12.549, 58 ⵏ ⵜⵏⵇⵇⵉⵟ, ⵙ ⵜⵎⵔⵏⵉⵡⵜ ⵏ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⴷ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏⴱⵉ ⵙⵉ ⴱⵉ (+1,17%).

ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⴷⵖ, ⵢⵓⵍⵉ ⵎⴰⴹⵉⴽⵙ, ⴰⵏⵎⵎⴰⵍ ⵓⴷⴷⵉⵣ ⵡ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵉⵣⵣⵉⴳⵉⵣⵏ ⵙ ⵜⵙⵓⵍ, ⵙ 0,10%, ⵉⵣⵎⵎⴻⵎ 10.229,43 ⵏ ⵜⵏⵇⵇⵉⵟⵜ.

ⵉⴷ ⴰⵏⵎⵎⴰⵍ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵉⴼ.ⵜⵉ.ⵉⵙ.ⴻⵙⵉ.ⵉⵙ.ⴻ ⵎⵓⵔⵔⵓⴽⵓ 15, ⵢⵓⵍⵉ ⵓⵍⴰ ⵏⵜⵜⴰ ⵙ 0,15% ⵢⵉⵡⴹⵏ 11.736,65 ⵏ ⵜⵏⵇⵇⵉⵟ. ⵉⴷ ⵉⴼ.ⵜⵉ.ⵉⵙ.ⴻ ⵎⵓⵕⵕⵓⴽⵓ ⵉⵣⵎⵎⴻⵎ 0,07% ⵢⵉⵡⴹⵏ 10.735,51 ⵏ ⵜⵏⵇⵇⵉⵟ. 

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 12 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.