Maghreb Arab Press

Wednesday  14  ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ  2018   |   11:55

ⵜⴱⴷⴰ ⵜⴱⵓⵔⵚⵜ ⵏ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ ⵙ ⵓⵎⵢⴰⵙ

ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ  -  
ⵜⴱⴷⴰ ⵜⴱⵓⵔⵚⵜ ⵏ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ ⴳ ⵜⵖⵉⵎⵉⵜⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⵙ ⵡⵓⴳⵓⵣ ⵉⴼⵙⵙⵓⵙⵏ, ⵙⵍⴰⵡⵏ ⴰⴽⴽⵯ, ⵙ ⵜⵎⵔⵏⵉⵡⵜ ⵏ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵍⴰⴱⵏⴰⴽ ⴷ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ.
ⵜⴱⴷⴰ ⵜⴱⵓⵔⵚⵜ ⵏ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ ⵙ ⵓⵎⵢⴰⵙ
29 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2017

ⴳ ⵓⵏⵉⵏⴰ ⵏ ⵜⵙⴰⵔⴰⴳⵜ ⵜⵉⵙⵙ 9 ⴷ 55 ⵏ ⵜⵓⵙⴷⵉⴷⵜ, ⴷ ⵙ ⵎⴰⴷ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵎⴰⵣⵉ, ⴰⵏⵎⵎⴰⵍ ⴰⵖⵣⵓⵔⴰⵏ ⵏ ⴽⵓⵍ ⴰⵜⵉⴳ ⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⴰⴳⴰⵡⵜ, ⵜⵏⴰⵇⵥ ⵙ 0,08%, ⵉⵣⵎⵎⴻⵎ 12.591,65 ⵏ ⵜⵏⵇⵇⴰⵟ.

ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⴰⴷ, ⵉⴳⴳⵯⵣ ⴰⵡⴷ ⵎⴰⴹⵉⴽⵙ, ⴰⵏⵎⵎⴰⵍ ⵓⴷⴷⵉⵣ ⵡ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵉⵣⵣⵉⴳⵉⵣⵏ ⵙ ⵜⵙⵓⵍ, ⵙ 0,09%, ⵉⵣⵎⵎⴻⵎ 10.284,52 ⵏ ⵜⵏⵇⵇⵉⵟ.

ⵉⴷ ⴰⵏⵎⵎⴰⵍ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵉⴼ.ⵜⵉ.ⵉⵙ.ⴻ ⵙⵉ.ⵉⵙ.ⴻ ⵎⵓⵔⵔⵓⴽⵓ 15, ⵉⴳⵣ ⵙ 0,03%, ⵉⵣⵎⵎⴻⵎ 11.916,56 ⵏ ⵜⵏⵇⵇⵉⵟ. ⵉⴷ ⵉⴼ.ⵜⵉ.ⵉⵙ.ⴻ ⵎⵓⵕⵕⵓⴽⵓ ⵉⵣⵎⵎⴻⵎ 10.812,52 ⵏ ⵜⵏⵇⵇⵉⵟ.

ⴳ ⵎⴰⴷ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⴱⵓⵔⵙⵉⵏ ⵏ ⵓⵔⵓⴱⴱⴰ, ⴱⴷⴰⵏⵜ ⵓⵍⴰ ⵏⵉⵜⵏⵜⵉ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⵙ ⵜⵎⵔⵏⵉⵡⵜ ⴳ ⵜⵉⵣⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵏⵉⵏⴰ ⴳ ⵡⵓⵍ ⵙⵜⵔⵉⵜ ⴷ ⵜⵓⴽⵢⵓ.

 

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 29 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2017

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.