Maghreb Arab Press

ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵜⵉⵎⵚⵕⵉⵏ ⵏ ⵜⴳⵎⵔⵜ ⵜⴰⵢⵍⴰⵏⵜ ⵜⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙ ⴰⵖⵍⵉ ⴳ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⵏ ⵉⴳⴰ ⵙⴱⴰⴱ ⵏⵏⵙ ⵍⵎⵓⴹⴰⵕⴰⴱⴰ, ⴷ ⵜⵖⵔⴰ ⵎⴰⵙ ⴰⴷ ⵎⵓⵙⵙⵓⵏ ⵉⵎⴽⵏ ⵏ ⵓⴹⵓⴼ

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵜⵉⵎⵚⵕⵉⵏ ⵏ ⵜⴳⵎⵔⵜ ⵜⴰⵢⵍⴰⵏⵜ ⵎⴰⵙ ⴰⵖⵍⵉ ⴳ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⵏ ⴳ ⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵕⵎⴹⴰⵏ ⵉⴳⴰ ⵙⴱⴰⴱ ⵏⵏⵙ ⵜⵉⴳⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⵏⴳⵔⴰⵏ, ⴷ ⵜⵖⵔⴰ ⵜⵉⵏⴱⴰⴹⵉⵏ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⵉⵏ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵙⵎⵓⵙⵙⵓⵏ ⵉⵎⴽⵏ ⵏ ⵓⵙⴱⴷⴷⵉ ⵏ ⵍⵎⵓⴹⴰⵕⴰⴱⴰ ⴳ ⵜⵉⵎⵜⵜⴰ ⵏ ⵜⵙⵎⵓⵔⵜ ⵜⵉⵙⵍⴰⵏⵏ.
ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵜⵉⵎⵚⵕⵉⵏ ⵏ ⵜⴳⵎⵔⵜ ⵜⴰⵢⵍⴰⵏⵜ ⵜⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙ ⴰⵖⵍⵉ ⴳ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⵏ ⵉⴳⴰ ⵙⴱⴰⴱ ⵏⵏⵙ ⵍⵎⵓⴹⴰⵕⴰⴱⴰ, ⴷ ⵜⵖⵔⴰ ⵎⴰⵙ ⴰⴷ ⵎⵓⵙⵙⵓⵏ ⵉⵎⴽⵏ ⵏ ⵓⴹⵓⴼ
24 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2018

ⵜⴼⵔⴰ ⵜⵏⵏⴰ ⵜⴷⵙⴰⵡⵉⵜ, ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵉⵍⴽⵎⵏ ⵜⴰⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ, ⵎⴰⵙ « ⵉⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵏ ⵏ ⵉⵖⵔⵔⴰⴱⵓⵏ ⵏ ⵜⴳⵎⵔⵜ ⵓⵔ ⵟⵟⴰⴼⵏ ⴽⵔⴰ ⵢⴳⴰⵜ ⵜⴰⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵜ ⴳ ⵓⵖⵍⵉ ⵢⴰⴷ, ⴷ ⵎⴰⵙ ⴰⵜⵉⴳ ⴳ ⵉⴳⴰⴷⴰⵣⵏ ⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⵏ ⴳ ⵜⵎⵓⵜⵜⵔⵜ ⴳ ⵉⴼⵜⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⴳⵎⵔⵜ ⵓⵔ ⵉⵙⵙⵉⵏ ⴽⵔⴰ ⵢⴳⴰⵜ ⴰⵖⵍⵉ ⴳ ⵉⵢⵢⵉⵔⵏ ⴰⴷ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ ».

ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵎⴰⵙ ⴰⵖⵍⵉ ⴳ ⵉⵜⵉⴳⵏ ⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⵏ « ⵜⵓⵛⴽⴰ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵉⵏⴳⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⵙⴱⴱⴰⴱⵜ ⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⵡⵔ ⵟⵟⴰⴼⵏ ⴽⵔⴰ ⵢⴳⴰⵜ ⴹⴹⴰⵎⵉⵔ, ⵍⵍⵉ ⴰⵔ ⵙⵎⴰⵏⵏ ⵙⵙⵍⵉⵄⵜ ⴷ ⴰⵔ ⵙⵢⴰⴼⴰⵏ ⵣⵓⵏⴷ ⵏ ⴰⵣⵎⵣⵣⵓ ⵢⴰⴷ ⵍⵍⵉⵖ ⴰⵔ ⵜⵜⵉⵔⵉⵏ ⵎⴷⴷⵏ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵣⵓⵏⴷ ⵓⵢⴰⴼⵓ ⵢⴰⴷ, ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵙⵙⵖⵍⵉⵏ ⴰⵜⵉⴳ ⵏⵏⵙ ⵖⵉⴽ ⵍⵍⵉ ⵓⵣⵔⵉⵏ ⵜⴰⵥⵥⵉⴹⵕⴰ ⵏ ⵉⵍⵍⴰⵍⵏ ⴷ ⵉⵖⵔⵔⴰⴱⵓⵏ ⵏ ⵜⴳⵎⵔⵜ ».
 

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 24 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.