Maghreb Arab Press

News
ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ  16  ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ  2018   |   12:22

ⵜⴰⵎⵔⵏⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⵍⴽⵎ 3,2 % ⴳ ⴰⵚⴹⵉⵚⵢⵓⵔ ⵡⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹ ⵏ 2018 (ⵜⴰⵙⵎⵉⵔⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵖⵉⵡⵙ)

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵙⵎⵉⵔⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵖⵉⵡⵙ ⵎⴰⵙ ⵜⵎⴰⵍⵍ ⴰⴷ ⵜⵙⴽⵔ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ 3,2% ⴳ ⵓⵚⴹⵉⵚⵢⵓⵔ ⵡⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹ ⵏ 2018, ⴷⴰⵜ ⵏ 3,2 % ⴳ ⴰⵎⵎ ⴰⵣⵎⵣ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵉⵣⵔⵉⵏ, ⵓⵍⴰ ⴰⴷ ⵉⵙⴽⵔ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵉⵣⴰⵢⴷⵏ ⵏ ⵜⵏⴼⵍⴰⵃⵜ ⵢⴰⵏ ⴰⵣⴰⵢⴷ ⵏ 2,6%.
ⵜⴰⵎⵔⵏⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⵍⴽⵎ 3,2 % ⴳ ⴰⵚⴹⵉⵚⵢⵓⵔ ⵡⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹ ⵏ 2018 (ⵜⴰⵙⵎⵉⵔⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵖⵉⵡⵙ)
04 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2018

ⵜⴼⵔⴰ ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵙⵎⵉⵔⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵖⵉⵡⵙ, ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵙⵙⴽⵜⵉ ⴰⵙⵏⵖⵎⴰⵙ ⵅⴼ ⴰⴷⴷⴰⴷ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⴳ ⵓⵚⴹⵉⵚⵢⵓⵔ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2018, ⵎⴰⵙ ⵉⵎⵓⵙⵙⵏ ⵓⵔ ⵉⵏⴼⵍⴰⵃⵏ, ⵙ ⵜⵥⴹⴰⵕ ⴰⴷ ⵜⵖⵍⵉ ⵙ ⵓⵙⵖⵍ ⵏ 3,3% ⴳ ⵓⵚⴹⵉⵚⵢⵓⵔ ⵡⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹ ⵏ 2018, ⴷⴰⵜ ⵏ 3% ⴳ ⵓⵚⵉⵚⵢⵓⵔ ⵉⵣⵔⵉⵏ, ⵜⵔⵏⵓ ⵜⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙ ⵉⴳⵔ ⴰⴽⵕⴰⴹ ⵉⵥⴹⴰⵕ ⴰⴷ ⵉⵖⵍⵉ ⵙ 3,4% ⴳ ⵓⵚⴹⵉⵚⵢⵓⵔ ⵡⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹ, ⵉⴷⵔⴰ ⴼ ⵖⵉⴽⴰⵏⵏ ⵙ 1,6 ⵜⴰⵏⵇⵇⵉⴹⵜ ⴳ ⵜⵎⵔⵏⵉⵡⵜ ⵜⴰⵖⵣⵓⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵓⴳⵛⵓⵎ ⴰⵎⵙⴰⵔⵉ.

ⵜⵎⵍⴰ ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵙⵎⵉⵔⵉⵜ ⵎⴰⵙ ⵓⵙⵜⵉⴳ ⵉⵣⴰⵢⴷⵏ ⵏ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉ ⵜⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⵖⵍⵉ ⵙ 3,1 ⴳ ⵓⵚⴹⵉⵚⵢⵓⵔ ⵡⵉⵙⵙ ⴽⵕⴹ ⵏ 2018, ⵙ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⴰⵎⵙⴳⴳⵯⴰⵙ, ⴷ ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵙⵏ ⵓⵙⵜⵉⴳ ⵉⵣⴰⵢⴷⵏ ⵉ ⵍⵎⴰⵄⴰⴷⵉⵏ ⵢⴰⵏ ⴰⴼⵓⵍⴽⵉ ⵉⵎⵥⵥⵉⵏ ⵏ ⵍⴰⵃⵡⴰⵍ ⵏ 0,6%, ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵜⵉⵥⵥⵉⵜ ⵏ ⵜⵙⵢⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵍⴼⵓⵚⴼⴰⵟ ⴰⵎⵙⴰⵔⵉ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 04 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.