Maghreb Arab Press

News
Wednesday  20  ⵢⵓⵏⵢⵓ  2018   |   17:57

ⵜⴰⴼⵏⵉⵇⵜ ⵏ ⵓⵥⵕⴼ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵉⵙⵎⴰⵢⵏⵓ ⴰⵙⴷⴷⵉⴷ ⵏⵏⵙ ⵎⴰⵙ ⵉⵙⵓⵍ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵉⵔⴰ ⴷ ⵉⵙⴱⵖⵔ ⴳ ⵓⵣⵔⵉⴳ ⵏ ⵓⵔⴰⵢ ⴷ ⵉⴷⵔⵉⵎⵏ

ⵡⴰⵛⵉⵏⵟⵓⵏ  -  
ⵉⵙⵎⴰⵢⵏⵓ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵏ ⵜⴼⵏⵉⵇⵜ ⵏ ⵓⵥⵕⴼ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴳ ⵡⴰⵛⵉⵏⵟⵓⵏ, ⴰⵙⴷⴷⵉⴷ ⵏⵏⵙ ⵎⴰⵙ ⵉⵙⵓⵍ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵉⵔⴰ ⴷ ⵉⵙⴱⵖⵔ ⴳ ⵓⵣⵔⵉⴳ ⵏ ⵓⵔⴰⵢ ⴷ ⵉⴷⵔⵉⵎⵏ.
ⵜⴰⴼⵏⵉⵇⵜ ⵏ ⵓⵥⵕⴼ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵉⵙⵎⴰⵢⵏⵓ ⴰⵙⴷⴷⵉⴷ ⵏⵏⵙ ⵎⴰⵙ ⵉⵙⵓⵍ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵉⵔⴰ ⴷ ⵉⵙⴱⵖⵔ ⴳ ⵓⵣⵔⵉⴳ ⵏ ⵓⵔⴰⵢ ⴷ ⵉⴷⵔⵉⵎⵏ
03 ⵖⵓⵛⵜ 2017

ⴷ ⵉⵏⵏⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵓⵎⴰⵔⵉ ⵏ ⵓⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⴼⵏⵉⵇⵜ ⵏ ⵓⵥⵕⴼ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ, ⴷⵉⴼⵉⴷ ⵍⵉⴱⵜⵓⵏ, ⵎⴰⵙ “ⵉⴼⵓⴽⴽⴰ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵏ ⵜⴼⵏⵉⵇⵜ ⵏ ⵓⵥⵕⴼ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵖⵓⵛⵜ 2017 ⴰⵣⵣⵔⴰⵢ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⵅⴼ ⵓⵔⴰⵢ ⴷ ⵓⵥⵕⴼ, ⴷ ⴰⵙⴷⴷⵉⴷ ⵎⴰⵙ ⵉⵙⵓⵍ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵉⵔⴰ ⴷ ⵉⵙⴱⵖⵔ ⴳ ⵓⵣⵔⵉⴳ ⵏ ⵓⵔⴰⵢ ⴷ ⵉⴷⵔⵉⵎⵏ”.

ⴷ ⵉⵙⴷⴷⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵉⴱⵜⵓⵏ, ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵎⴰⵔⵉ ⵏ ⵓⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⴼⵏⵉⵇⵜ ⵏ ⵓⵥⵕⴼ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ, ⵜⴰⵎⵔⵙⴰⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵓⵥⵕⴼ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ, ⵎⴰⵙ “ⵜⴰⵙⵉⵍⴰ ⵜⵉⴷⵎⵙⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵉⵣⴷⴷⵉⴳⵏ ⴷ ⵓⵣⵣⴳⵉⵔ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜⵉⵏ ⵢⵉⵡⵙ ⴳ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵜⵉⴷⵎⵙⴰⵏⵉⵏ ⵉⴼⵓⵍⴽⵉⵏ ⴷ ⵉⴷⵓⵙⵏ ⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⴷⵖ ⵉⵎⴳⴳⵯⵓⵔⴰ”, ⴷ ⵉⵔⵏⴰ ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙ ⵉⵖⵉⵢ ⴰⴷ ⵏⵇⵥⵏⵜ ⵉⵏⴷⵍⴼⵏ ⵉⴱⵕⵕⴰⵏⵉⵢⵏ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2017, ⴷ ⵇⵇⵉⵎⵉⵏⵜ ⵜⵖⴹⴼⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵉⵏ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ”.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 03 ⵖⵓⵛⵜ 2017

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.