Maghreb Arab Press

News
ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ  23  ⴽⵜⵓⴱⵔ  2018   |   06:57

ⵙⵉⵡⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⴰⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴳⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵍⵀⵉⵏⴷ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵣⴷⴷⵓⵖ

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵎⴰⵔⴰⵜ ⵏ ⵜⴰⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍⵏ ⵙ ⴰⵣⴷⴷⵓⵖ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴼⴰⵟⵏⴰ ⵍⴽⵃⵉⵍ ⵉⴹⵍⵍⵉ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⵉⵎⴹⴽⵕⵏ ⴷ ⵜⵎⵙⵇⴰⴷⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵅⵢⴰ ⴱⵀⴰⵟⴰⵛⵢⴰ, ⵅⴼ ⵉⴱⵔⴷⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⴰⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⴰⵙⵉⵏⵔⴰⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵣⴷⴷⵓⵖ.
ⵙⵉⵡⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⴰⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴳⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵍⵀⵉⵏⴷ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵣⴷⴷⵓⵖ
10 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2018

ⵜⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵍⴽⵉⵃⵍ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵜⴰⵙⴳⵓⵔⵉ ⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵉⵎⴹⴽⵕⵏ ⵢⴰⵜ, ⵎⴰⵙ ⴰⵎⴰⴳⵔ ⵢⴰⴷ ⵉⴳⴰ ⵎⵙⵉⴱⵜ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵓⵙⵉⴳⴳⵍ ⵏ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵣⴷⴷⵓⵖ, ⴷ ⵏⴱⴹⵓ ⵏ ⵉⵔⵉⵎⵏ ⴳ ⵙⵉⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔⵉⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵣⴷⴷⵓⵖ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⴷ ⴰⵙⴱⴷⴷⵉ ⵏ ⵓⵣⴷⴷⵓⵖ ⵓⵔ ⵉⵣⵉⵍ.ⵜⵏⵏⴰ

ⵜⵏⵏⴰ ⵉⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵜⵓⴳⵉ ⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵉⵛⴰⵔⵏ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ « ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴳⵔ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵉⵎⴰⵡⴰⵙⵉⵏ ⵓⵙⵉⴳⴳⵍ ⵙ ⵓⵣⴷⴷⵓⵖ ⵙⴳ ⵙⵉⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔⵉⵏ » ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⴰⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⵙⵉⵏⵔⴰⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵢⴰⴷ.

ⴳ ⵜⴰⴼⵓⵍⵜ ⵏⵏⵙ, ⵜⵏⵏⴰ ⴱⵀⴰⵟⴰⵛⵉⵔⵢⴰ ⵎⴰⵙ ⵓⵎⴰⴳⵔ ⵢⴰⴷ ⵉⴳⵛⵎ ⴳ ⵜⵓⴳⴳⴰⵣ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⴰⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵉⴼⴼⵓⵙ -ⵉⴼⴼⵓⵙ, ⵜⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙ ⴰⴷⴷⵓⵔ ⵏ ⴰⵔⵣⴰⴼ ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴳ ⴽⵜⵓⴱⵔ 2015 ⵉ ⵍⵀⵉⵏⴷ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 10 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.