Maghreb Arab Press

Wednesday  14  ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ  2018   |   13:13

ⵕⵥⵎⵏⵜ ⴳ ⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛ ⵜⵉⵖⴰⵡⵙⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⴰⵡⴰⵍⴰ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ "ⵜⴰⵇⵉⵛⵛⵉⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵜⴰⵏⵉⵊⵉⵔⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⵖⴰⵡⵙⴰⵉⵡⵉⵏ"

ⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛ  -  
ⵕⵥⵎⵏⵜ ⵜⵉⵖⴰⵡⵙⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⴰⵡⴰⵍⴰ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ "ⵜⴰⵇⵉⵛⵛⵉⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵜⴰⵏⵉⵊⵉⵔⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⵖⴰⵡⵙⴰⵉⵡⵉⵏ", ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⴳ ⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛ, ⵙ ⵜⴰⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵏ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ.

ⵉⴳⴰ ⵡⵎⴰⴳⵔ ⴰⴷ, ⵍⵍⵉ ⵢⵜⵜⵓⵙⵓⴷⵙⵏ ⵅⴼ ⵜⴰⵎⵔⵏⵓⵜ "ⵜⴰⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵜⵓⵇⵇⵏⴰⵜⵉⵏ ⵜⵉⴷⵎⵙⴰⵏⵉⵏ ⴳⵔ ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⵖⴰⵡⵙⴰⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵏⵉⵊⵉⵔⵢⴰ ⴷ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ", ⵜⴰⵢⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵜⴰⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⴳⵔ "ⴱⵍⵓⵔⵉⴼⵍⴰⵛ ⵏⵉⵊⵉⵔⵢⴰ ⵍⵉⵎⵉⵜⴷ" ⴷ "ⵜⴰⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵜⵉⴳⵎⵉ ⴳ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ".

ⴰⴼⴰ ⵢⴰⴷ, ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵉⵇⵇⵓⵎⵓ ⴽⵕⴰⴹ ⵡⵙⵙⴰⵏ, ⵉⴽⵛⵎ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵉⴼⴼⵓⵙ-ⵉⴼⴼⵓⵙ ⴰⵏⵎⵢⴰⵍⴰⵍ ⴳⵔ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ, ⵙ ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⵏⴽⵔ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵙⴳ ⵓⴳⴳⵯⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⵔⴰⵡⴰⵏⵜ.

ⵉⴳⴰ ⵙⵓⵍ ⴰⴼⴰ ⵢⴰⴷ ⵜⴰⵢⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵉⵙⴳⵎⴹⵏ ⴳⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵏⵉⵊⵉⵔⵢⴰ ⵅⴼ ⵓⵙⵙⵓⴼⵖ ⵏ ⵢⴰⵏ ⴰⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⴰⵙⵍⴷⴰ ⵏ ⵓⴳⴰⵣ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵉⵣⵔⵉ ⴳ ⵜⴰⵖⴰⵔⵜ ⵜⴰⵟⵍⴰⵏⵜⵉⵜ, ⵓⵍⴰ ⵍⴰⵃⵡⴰⵍ ⵏ 15 ⵏ ⵜⵉⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵉⵏ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⴳⵔⵏ ⵉⴷⵎⵙⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵉⵏ ⴷ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵉⵏ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 15 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2017

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.