Maghreb Arab Press

ⵕⵕⴱⴰⵟ: ⴰⵙⴳⵎⴹ ⴳⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵀⵏⵖⴰⵕⵢⴰ ⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵉⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵙⴳⵎⴹⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵀⵏⵖⴰⵕⵢⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵎⵏⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵉⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰ, ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ 3 ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⴷⵎⵙⴰⵏⵜ ⵉⵛⵛⴰⵔⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ ⵙⴳ ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵜⵉⵎⵉⵔⵉⵜ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴳⵍⵏ ⵙ ⵓⵙⵖⵏⵣⵉ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ, ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵕⵇⵢⵢⴰ ⴷⴷⵔⵀⵎ, ⴷ ⴰⵎⴰⵔⵉ ⵏ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵀⵏⵖⴰⵕⵉ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴳⵍⵏ ⵙ ⵜⴰⴷⵉⴱⵍⵓⵎⴰⵙⵉⵜ ⵜⴰⴷⵎⵙⴰⵏⵜ, ⵍⵉⴼⵉⵏⵜⵉ ⵎⴰⴳⵢⴰⵕ.
ⵕⵕⴱⴰⵟ: ⴰⵙⴳⵎⴹ ⴳⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵀⵏⵖⴰⵕⵢⴰ ⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵉⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ
10 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2017

ⴳⵔ ⵜⵉⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⴷ ⵍⵍⵉ ⵅⴼ ⵙⴳⵎⴹⵏⵜ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⴰⴷ, ⵜⵍⵍⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⵎⴳⵓⵔⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵏⴽⵔ ⵙ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴳ ⵉⴳⵔ ⴰⵎⴳⵓⵔⴰⵏ, ⵙ ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵏ ⵉⵔⵉⵎⵏ ⴷ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⴷ ⵉⵙⴼⴽⴰⵏ ⵉⵙⵏⵎⴽⵜⴰⵏ ⴷ ⵜⵉⵥⵕⵉⴳⵉⵏ ⵉⵙⴰⵡⵍⵏ ⵅⴼ ⵜⴰⵙⵔⵜⵉⵜ ⵜⴰⵎⴳⵓⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⴰⴷ.

ⵙⴳⵎⴹⵏ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵉⴰⵣⵔ ⵙⵓⵍ ⵢⴰⵏ ⴰⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⴷⵓⵙ ⴷ ⴰⴷ ⵉⵏⴽⵔ ⵙ ⵉⵣⴷⴰⵢⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏ ⴷ ⵜⵉⵎⴷⴷⵓⴽⵍⴰ ⴷ ⵓⵔⵎⴰⵙ ⵉⴷⵔⴰⵏ ⴳⵔ ⵙⵉⵏ ⵉⵎⴰⴷⴰⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵀⵏⵖⴰⵕⵢⴰ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 10 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2017

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.