Maghreb Arab Press

ⵔⴰⵏ ⵜⵎⵓⵏⵜ ⵜⵓⵕⵓⴱⴱⵉⵜ ⴷ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⴷ ⴽⵍⵎⵎⵍⵏ ⵜⴰⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏⵏⵙⵏ ⵜⵉⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵜ

ⴱⵕⵓⴽⵙⵉⵍ  -  
ⵏⵏⴰⵏ ⵜⵎⵓⵏⵜ ⵜⵓⵕⵓⴱⴱⵉⵜ ⴷ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⵎⴰⵙ ⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⴽⵍⵎⵎⵍⵏ ⵜⴰⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏⵏⵙⵏ ⵜⵉⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵜ ⴷ ⴼⵔⴳ ⴷ ⵉⵙⴷⵓⵙⵏ. ⵏⵏⴰⵏ ⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵇⵉⵎⵏ « ⵉⴳⴰⵏ ⵉⵔⴰⵢⵏ ⵅⴼ ⴰⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵏⵏⵙⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴰⴳⵎⵔⵜ ⵜⴰⵢⵍⴰⵏⵜ ».
ⵔⴰⵏ ⵜⵎⵓⵏⵜ ⵜⵓⵕⵓⴱⴱⵉⵜ ⴷ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⴷ ⴽⵍⵎⵎⵍⵏ ⵜⴰⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏⵏⵙⵏ ⵜⵉⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵜ
27 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2018

ⵏⵏⴰⵏ ⵜⵙⵎⴰⵏⵢⴰ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵓⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵏⵜ ⵜⵓⵕⵓⴱⴱⵉⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍⵏ ⵙ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴷ ⵜⴰⵙⵔⵜⵉⵜ ⵏ ⵜⴰⵏⴰⴼⵓⵜ , ⵜⴹⴼⴰⵚ ⵏ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴳⵎⴰⵎⵜ ⵏ ⵓⵕⵓⴱⴱⴰ, ⴼⵉⴷⵉⵔⵉⴽⴰ ⵎⵓⴳⵔⵉⵏⵉ, ⴷ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏⴰⵚⵕ ⴱⵓⵕⵉⵟⴰ ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵙⴳⵓⵔⵉ ⵉⵛⵛⴰⵔⵏ, ⵎⴰⵙ « ⵉⵙⵙⵏ ⵜⴰⵖⵜⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴰⵙⵏⴱⴹⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵣⵔⴼ ⵏ ⵓⵕⵓⴱⴱⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⵓⴼⵖ ⴰⵙⵙ ⵅⴼ ⴰⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵜⴰⴳⵎⵔⵜ ⵜⴰⵢⵍⴰⵏⵜ ⴳⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵜⵎⵓⵏⵜ ⵜⵓⵕⵓⴱⴱⵉⵜ ».

ⵏⴰⵏ ⵙⵉⵏ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ « ⵢⵓⵎⵣⵏ ⴳ ⵜⴰⴷⵔⴰⵡⵜ ⵜⵉⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵜ ⴳⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵜⵎⵓⵏⵜ ⵜⵓⵕⵓⴱⴱⵉⵜ ⴷ ⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵔⴰⵢⵏ ⵅⴼⵙ ⴷ ⵜⵜⵓⵙⴷⵓⵙⵏ ».

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 27 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.