Maghreb Arab Press

ⵔⴰⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵔⵓⵙⵢⴰ ⴰⴷ ⵙⴷⵓⵙⵏ ⴰⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵏⵏⵙⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵏⴼⵍⴰⵃⵜ

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵉⵍⵍⴰ ⵡⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⵓⵇⵇⵇⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵏⴼⵍⴰⵃⵜ ⴳⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵔⵓⵙⵢⴰ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵉⵎⴹⴰⴽⴰⵟⵕⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⵙⴽⵔ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵏⵓⵛ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴼⵍⵍⴰⵃⵜ ⴷ ⵜⴳⵎⵔⵜ ⵜⴰⵢⵍⵍⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵉⴳⵎⵉ ⵜⴰⴼⴰⵔⴰⵏⵜ ⴷ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵜⴳⴰⵏⵉⵏ, ⴷ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴼⵍⵍⴰⵃⵜ ⵏ ⵔⵓⵙⵢⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⴷⵉⵎⵉⵜⵔⵉ ⴱⴰⵟⵕⵓⵜⵛⵉⴼ.
ⵔⴰⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵔⵓⵙⵢⴰ ⴰⴷ ⵙⴷⵓⵙⵏ ⴰⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵏⵏⵙⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵏⴼⵍⴰⵃⵜ
04 ⴽⵜⵓⴱⵔ 2018

ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵅⵏⵏⵓⵛ, ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵉⵎⴹⴽⴰⵕⵏ ⴰⴷ, ⵎⴰⵙ ⵉⴳⴰ ⵡⵎⴰⴳⵔ ⴰⴷ ⵍⵍⵉ ⵢⵎⴰⵏⵏ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⴰ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵉⵛⵛⴰⵔⵏ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ-ⴰⵔⵓⵙⵉ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⴷ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⴷ ⴰⵜⵉⵇⵏⵉ, ⴰⵣⵎⵣⵣⵓ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵎⴹⴰⴽⴰⵕⵏ ⵉⴱⵔⴷⴰⵏ ⵉⵟⵟⴰⴼⵏ ⵜⵓⴼⴽⵉⵏ ⵏ ⵓⴷⵃⵉ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵜⵓⵇⵇⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⴱⴱⴰⴱⵜ ⴷ ⵉⵙⵙⴰⵔⵓⵏ ⴳ ⵉⴳⵔⵏ ⵏ ⵜⵏⴼⵍⴰⵃⵜ ⴷ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉ ⵜⴰⵎⵇⵔⴰⵏⵜ.

ⵉⴼⵔⴰ ⵢⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙ ⵜⴼⴽⴰ ⵔⵓⵙⵢⴰ ⴰⴷⴷⵓⵔ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⵉ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵓⴳⴷⴰⵣ ⵏ ⵉⵎⵏⴷⵉⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⴷ ⵉⵎⵍⴰ ⵜⵉⵔⴰⵜ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⵏⴽⵔ ⵙ ⵉⵙⵉⴼⴰⴹ ⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⵢⴰⴼⵓⵏ ⵉⵏⴼⵍⴰⵃⵏ, ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⴳⵉⵜⵙⵏ ⵉⵛⴰⴽⴰⵏ ⴷ ⵉⴳⵓⵎⵎⴰ ⴷ ⵍⵃⴰⵡⴰⵎⵉⴹ, ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⴰⴷ .

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 04 ⴽⵜⵓⴱⵔ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.