Maghreb Arab Press

ⵔⴰⴷ ⵜⵙⵏⵓⴱⴳ ⴰⵔⴼⵓⴷ, ⵙⴳ 25 ⴰⵔ 28 ⴽⵟⵓⴱⵕ ⴰⴷ, ⵜⴰⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⵜⵥⴰ ⵏ ⵓⴳⵔⴱⵔⵉⴷ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵉⵢⵏⵉ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ

ⴰⵔⴼⵓⴷ  -  
ⵔⴰⴷ ⵜⵙⵏⵓⴱⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⴰⵔⴼⵓⴷ ⵜⴰⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⵜⵥⴰ ⵏ ⵓⴳⵔⴱⵔⵉⴷ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵉⵢⵏⵉ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⴷⴷⵓ ⵏ ⵓⴱⵔⴰⵣⴰ « ⵍⵓⵊⵉⵙⵜⵉⴽ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⵏ ⵓⵙⴷⴷⵉ ⵏ ⵜⵉⵢⵏⵉ ».
ⵔⴰⴷ ⵜⵙⵏⵓⴱⴳ ⴰⵔⴼⵓⴷ, ⵙⴳ 25 ⴰⵔ 28 ⴽⵟⵓⴱⵕ ⴰⴷ, ⵜⴰⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⵜⵥⴰ ⵏ ⵓⴳⵔⴱⵔⵉⴷ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵉⵢⵏⵉ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
08 ⴽⵜⵓⴱⵔ 2018

ⵉⵔⴰ ⵓⴳⵔⴱⵔⵉⴷ, ⵍⵍⵉ ⵢⵜⵜⵓⵙⵏⵎⵍⴰⵏ ⵙ ⵉⵡⵉⵣ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷ ⵉⵙⵔⵙ ⵜⵉⴼⴰⵡⵜ ⵅⴼ ⵜⵉⴼⵓⵍⵉⵏ ⵉⴳⴳⵔⵏ ⵉ ⵍⵓⵊⵉⵙⵜⵉⴽ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⵏ ⵓⵙⴷⴷⵉ ⵏ ⵜⵉⵢⵏⵉ ⵍⵍⵉ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⴷ ⴰⴷ ⵉⵏⴽⵔ ⵙ ⵜⵏⴼⵍⴰⵃⵜ ⵏ ⵏ ⵜⵉⵢⵏⵉⵡⵉⵏ.

ⵉⴳⴰ ⵢⴰⴷ ⵓⴳⵔⴱⵉⴷ, ⵍⵍⵉ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵏⴼⵍⴰⵃⵜ ⴷ ⵜⴳⵎⵔⵜ ⵜⴰⵢⵍⵍⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⴼⴰⵔⴰⵏⵜ ⴷ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵜⴳⴰⵏⵜ, ⵙ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵓⴼⵙⴰⵔ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵢⵏⵉⵏ ⵙ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ, ⴰⵙⵏⴼⵍ ⴰⴷ ⵜⵓⵙⵙⴰⵏⵏ ⵜⵉⵢⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⴹⵕⵄⴰ ⵜⴰⴼⵉⵍⴰⵍⵜ ⴷ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵉⵍ ⵏ ⵉⴱⵔⴷⴰⵏ ⵏ ⵓⴳⴷⴰⵣ ⵏⵏⵙⵏ ⴰⴷⵖⵔⴰⵏ ⵓⵍⴰ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 09 ⴽⵜⵓⴱⵔ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.