Maghreb Arab Press

ⵔⴰⴷ ⵜⵕⵥⵎ « ⵉⵕ ⵓⵕⵓⴱⴱⴰ » ⴳ ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⵓⴷⴷⵓⵏ ⵏ ⵜⵢⵍⴰⵍⵜ ⴽⵔⴰ ⵢⴳⴰⵜ ⵉⵎⴰⵍⴰⵙⵙ ⴳⵔ ⵎⴰⴷⵔⵉⴷ ⴷ ⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛ

ⵎⴰⴷⵔⵉⴷ  -  
ⵔⴰⴷ ⵜⵕⵥⵎ ⵜⵎⵙⵙⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵢ ⴰⵎⴰⴹⵓ « ⵉⵕ ⵓⵕⵓⴱⴱⴰ », ⴳ ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ ⴰⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⵓⴷⴷⵓⵏ ⵏ ⵜⵢⵍⴰⵍⵜ ⴽⵔⴰ ⵢⴳⴰⵜ ⵉⵎⴰⵍⴰⵙⵙ ⴳⵔ ⵎⴰⴷⵔⵉⴷ ⴷ ⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵜⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ « ⵉⵕ ⵓⵕⵓⴱⴱⴰ ».

ⴰⵣⵔⵉⴳ ⴰⵎⴰⴹⵓ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⴰⴷ ⵔⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⴽⵔⴰ ⵢⴳⴰⵜ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴷ ⴰⵙⴰⵎⴰⵙ ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵢⵍⴰⵍⵜ « ⵉⵎⴱⵕⵉⵕ ⵉ-190 », ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⵥⴹⴰⵕⵏ ⴰⴷ ⵜⴰⵙⵉ 120 ⵉⵏⵎⴰⴷⴷⵓⵏ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵙⴰⴳⵎ ⴰⴷ, ⵉⵔⵏⵓ ⵢⵏⵏⴰ ⵉⵙ ⵔⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵡⵎⵓⴷⴷⵓ ⴰⵎⴰⴹⵓ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ 6 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ.

ⵔⴰⴷ ⴼⴼⵖⵏⵜ ⵜⵉⵢⵍⴰⵍⵉⵏ ⴽⵔⴰ ⵢⴳⴰⵜ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴷ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ ⵙⴳ ⴰⵣⴰⴳⵯⵣ ⵏ « ⴰⴹⵓⵍⴼⵓ ⵙⵡⴰⵕⵉⵣ ⵎⴰⴷⵔⵉⴷ ⴱⴰⵕⴰⵊⴰⵙ » ⴳ 15:15 ⴰⴼⴰⴷ ⵍⴽⵎⵏⵜ ⵙ ⵓⵣⴰⴳⵯⵣ ⵏ ⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛ ⵎⵏⴰⵕⴰ ⵙ 16:15. ⴰⵎⵎⴰ ⵙⴳ ⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛ, ⵔⴰⴷ ⴷⴷⵓⵏⵜ ⵜⵉⵢⵍⴰⵍⵉⵏ ⴳ 17:15 ⴰⴼⴰⴷ ⵍⴽⵎⵏⵜ ⴳ 20:20.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 13 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2017

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.