Maghreb Arab Press

News
ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ  23  ⴽⵜⵓⴱⵔ  2018   |   06:54

ⵔⴰⴷ ⵜⴹⴼⴰⵕ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵎⵙⴰ ⴷ ⵏ ⵓⵥⵕⴼ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⵏ ⵓⴷⵔⵉⵎ ⵙⴳ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴰⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ (ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵅⵍⴼⵉ)

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵓⵎⵛⴰⵡⴰⵕ ⵏⵏⵙ ⴷ ⴱⴰⵏⴽ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵜⵖⵜⵙ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵎⵙⴰ ⴷ ⵏ ⵓⵥⵕⴼ ⴰⴷ ⵜⴹⴼⵕ, ⵙⴳ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴰⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ, ⵢⴰⵏ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⵏ ⵓⴷⵔⵉⵎ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵚⵜⴰⴼⴰ ⵍⵅⵍⴼⵉ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⴰⵔⵉ ⴷⴰⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴳⴰⵍⵏ ⵙ ⵉⵎⵢⴰⵙⵙⴰⵏ ⴷ ⵍⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵓⵖⵔⵉⵎ ⴰⵎⵙⵙⵉⵡⵍ ⵙ ⵉⵙⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ.
ⵔⴰⴷ ⵜⴹⴼⴰⵕ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵎⵙⴰ ⴷ ⵏ ⵓⵥⵕⴼ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⵏ ⵓⴷⵔⵉⵎ ⵙⴳ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴰⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ (ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵅⵍⴼⵉ)
12 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2018

ⴼ ⵖⵉⴽⴰⵏⵏ, ⵔⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⵜⴰⵙⵉⴽⵙⵉⵍⵜ ⵏ ⴷⴷⵔⵀⵎ ⴳ ±2,5%, ⵓⵔ ±0,3% ⵣⵓⵏⴷ ⵖⵉⴽ ⵍⵍⵉ ⵜⴳⴰ ⵖⵉⵍⴰⴷ, ⵉⵔⵏⵓ ⵢⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵅⵍⴼⵉ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵓⵎⴰⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ ⴽⵔⴰ ⵢⴳⴰⵜ ⵉⵎⴰⵍⴰⵙⵙ.

ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⴳⵔ ⴰⴷ, ⵉⵎⵍⴰ ⵡⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵎⵙⴰ ⴷ ⵏ ⵓⵥⵕⴼ, ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⴱⵓⵙⵄⵉⴷ, ⵢⴰⵜ ⵜⵏⴽⴷⴰ ⵅⴼ ⵍⵉⵚⵍⴰⵃ ⵏ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⵏ ⵓⴷⵔⵉⵎ, ⵉⵙⴰⵡⵍ ⴳⵉⵜ ⵅⴼ ⵜⵉⵔⴰⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⴷ ⵉⵟⵟⴼ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⵏ ⵓⴷⵔⵉⵎ ⵉⴼⵙⵙⵓⵙⵏ, ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⴼⵍⵅⵉ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 12 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.