Maghreb Arab Press

Wednesday  14  ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ  2018   |   13:08

ⵔⴰⴷ ⵉⴼⴽ ⵓⴽⵛⵛⵓⵎ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵢⴰⵏ ⴰⴷⵃⵉ ⴰⵎⵇⵕⴰⵏ ⵉ ⵢⵙⵏⵜⵉⵏ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⴳ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏ ⵜⴳⵓⵜ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ

ⵟⴰⵏⵊⴰ  -  
ⵏⵏⴰⵏ ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⴰⵡⵔⵜ ⵅⴼ « ⵉⵙⵙⴰⵔⵓⵏ ⴷ ⵜⵓⵚⴽⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⴷⴷⴰⵡⵉⵏ : ⵙⵉⴷⵉⵢⴰⵡ ⴷ ⵉⵙⵏⵜⵉⵏ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ », ⴳ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵎⵉⴷⴷⴰⵢⵣ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴳ ⵟⴰⵏⵊⴰ, ⵎⴰⵙ ⴰⴽⵛⵛⵓⵎ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵙ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏ ⵜⴳⵓⵜ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵔⴰⴷ ⵉⴼⴽ ⵢⴰⵏ ⴰⴷⵃⵉ ⴰⵎⵇⵕⴰⵏ ⵉ ⵢⵙⵏⵜⵉⵏ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⵉⵥⴹⴰⵕⵏ ⴰⴷ ⴰⵡⵉⵏ ⴰⵃⵕⵛ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⵉⵜⵜⵓⵔⴰⵏ.
ⵔⴰⴷ ⵉⴼⴽ ⵓⴽⵛⵛⵓⵎ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵢⴰⵏ ⴰⴷⵃⵉ ⴰⵎⵇⵕⴰⵏ ⵉ ⵢⵙⵏⵜⵉⵏ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⴳ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏ ⵜⴳⵓⵜ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ
08 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2018

ⴼⵔⴰⵏ ⵏⵏⴰⵏ ⵉⵎⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⴳ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷ, ⵍⵍⵉ ⵢⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⵙ ⵉⵡⵉⵣ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⵎⴰⵙ ⵉⵟⵟⴰⴼ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵉⵔⵎⵏ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⴳ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⴳⵔⵏ ⵉⴷⴷⵓⵔⵏ, ⵣⵓⵏⴷ ⴰⵙⵏⴼⵍⴰⵃ ⴷ ⵜⵓⵚⴽⵉⵡⵜ ⵜⵉⵏⴰⴷⴷⴰⵡⵜ ⴷ ⵉⵣⴹⴰⵕⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵏ, ⵍⵍⵉ ⵢⵣⴹⴰⵕ ⴰⴷ ⵉⵛⵛⴰⵔ ⴷ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ.

ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⴷⵖ, ⵉⵏⵏⴰ ⵡⴳⵎⴰⵎ ⵏ ⵙⵉⴷⵉⵢⴰⵡ, ⵄⴰⴱⴷⵓⵍⵍⵢ ⴼⵉⵍⴰⵏ, ⵎⴰⵙ ⵉⵙⵔⵙ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⴷⴰⵜ ⵏ ⵓⴽⵛⵛⵓⵎ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵓⴳⵔⴰⵡ, ⵉⵙⵏⵜⵉⵏ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴰⵙⴰⵏⵜⵉ ⵏ ⵍⴳⴰⵣ ⵉⵙⵎⴰⵏⵏ ⵏⵉⵊⵉⵔⵢⴰ ⴷ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⴷ ⴰⴱⵔⴱⵔⵉⴷ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ ⵉⵙⵎⴰⵏⵏ ⵟⴰⵏⵊⴰ ⴷ ⵍⴰⴳⵓⵙ, ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵉⵣⵔⵉ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⴳ ⵜⴳⵓⵜ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 08 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.