Maghreb Arab Press

ⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛ: ⴰⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ « ⴼⵓⵟⵓ ⴼⵓⵍⵟⴰⵢⵉⴽⴰ » ⵅⴼ ⵜⵉⵥⴹⴰⵕⵉⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⵢⵏⵓⵏⵉⵏ

ⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛ  -  
ⵜⵕⵣⵎ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴳ ⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛ, ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ « ⴼⵓⵟⵓ ⴼⵓⵍⵟⴰⵢⵉⴽⴰ » ⵅⴼ ⵜⵉⵥⴹⴰⵕⵉⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⵢⵏⵓⵏⵉⵏ, ⵏⵏⴰ ⵢⵙⵎⵏⵉⴷⵏ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⴷ ⵢⴰⵏ ⴰⵔⵎⵎⵓⵙ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⴷ ⵉⵟⵟⴰⴼ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵏⵉⴷ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ, ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵣⵔⵉ ⵙⴳ « ⴼⵓⵟⵓ ⴼⵓⵍⵟⴰⵢⵉⴽⴰ » ⴰⵔ « ⴼⵓⵟⵓ ⴼⵓⵍⵜ ⴰⴼⵔⵉⴽⴰ », ⵓⵍⴰ ⵢⴰⵏ ⴰⵎⵏⵉⴷ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ.
ⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛ: ⴰⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ « ⴼⵓⵟⵓ ⴼⵓⵍⵟⴰⵢⵉⴽⴰ » ⵅⴼ ⵜⵉⵥⴹⴰⵕⵉⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⵢⵏⵓⵏⵉⵏ
13 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2018

ⵉⵙⵔⵙ ⵓⴳⵔⴰⵡ, ⵍⵍⵉ ⵢⵉⴳⴰ ⵜⴰⵙⴰⵖⵓⵍⵜ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵥⴹⴰⵕⵜ ⵏ ⵜⴰⴼⵓⴽⵜ ⵙ ⵙ ⵢⵉⵡⵉⵣ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴳ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵓⴱⵓⵔⵣ « ⵙⵉⵡⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⵉⴳⵎⵉ ⵜⴰⵙⵓⵍⴰⵏⵜ ⴳ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ » ⵓⵙⴰⵜⵉ ⴰⵣⵣⵓⵍⴰⵏ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⵉⴳ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵓⵣⵣⵓⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵥⴹⴰⵕⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⵢⵏⵓⵏ.

ⵉⵔⴰ ⵢⴰⴷ ⴰⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵎⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵜ ⵏ ⵜⵥⴹⴰⵕⵜ ⴰⵣⴰⵖⵓⵣ ⴷ ⵜⵉⴳⵎⵉ ⵜⵙⵓⵍⴰⵏⵜ ⵙ ⵜⴰⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⴰⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵜⵥⴹⴰⵕⵜ ⵏ ⵜⴰⴼⵓⴽⵜ ⴳ ⵙⵉⵏ ⵡⴰⵙⵙⵏ, ⴰⴷ ⵉⴳ ⵉⵣⵣⵓⵍⴰⵏ ⴰⴷ ⵍⵉⵏ ⵢⵓⴳⴳⵔ ⵏ ⴰⴷⴷⵓⵔ ⵉ ⴰⵙⵙⴰⵔⵓ ⴳ ⵜⵥⴹⴰⵕⵜ ⵏ ⵜⴰⴼⵓⴽⵜ ⴳ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ.

ⵉⵔⴰ ⵢⴰⴷ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⴷ ⵉⵎⵎⵓⵏ ⵢⵓⴳⴳⵔ ⵏ ⵉⵙⵙⴰⵔⵓⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ ⴷ ⵓⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵉⵥⴹⴰⵕⵜⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⵢⵏⵓⵏⵉⵏ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⴳ ⵜⴰⴷⴽⴽⵯⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ ⴷ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⵏ ⵜⵉⵎⵓⵣⴰⵢⵜⵏ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⴰⵙⵎⵓⵔⵙ ⴰⵣⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ ⴳ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 13 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.