Maghreb Arab Press

ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵚⵟⴰⴼⴰ ⵍⵅⵍⴼⵉ : ⵜⵍⵍⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵉⴳⴳⵓⵜⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⵉⴼⴼⵖ ⴰⵎⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵓⵎⵣⵉⵣⵡⵔ ⴳ ⵡⵙⵙⴰⵏ ⴰⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⴰⵔⵉ ⴷⴰⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴳⴰⵍⵏ ⵙ ⵉⵎⵢⴰⵙⵙⴰⵏ ⴷ ⵍⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵓⵖⵔⵉⵎ ⴰⵎⵙⵙⵉⵡⵍ ⵙ ⵉⵙⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵚⵜⴰⴼⴰ ⵍⵅⵍⴼⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵎⴰⵙ ⵍⵍⴰⵏ ⵜⵓⴳⴳⴰⵣ ⵉⴳⴳⵓⵜⵏ ⵉⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⵓⴼⵖ ⴰⵎⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵓⵎⵣⵉⵣⵡⵔ ⴳ ⵡⵙⵙⴰⵏ ⴰⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ.
ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵚⵟⴰⴼⴰ ⵍⵅⵍⴼⵉ : ⵜⵍⵍⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵉⴳⴳⵓⵜⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⵉⴼⴼⵖ ⴰⵎⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵓⵎⵣⵉⵣⵡⵔ ⴳ ⵡⵙⵙⴰⵏ ⴰⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ
10 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2018

ⵉⴼⵔⴰ ⵢⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵅⵍⴼⵉ, ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⴰⵏⵖⵎⴰⵙ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵜⵙⵎⵓⵏⵉ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵎⴰⵙ ⵍⵍⴰⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⵙⵇⵇⵉⵎⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⵜⵉⵙⴽⴰⵔⵏ ⴷⴰⵜ ⵏ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵙⵓⵍ ⵉⴽⵎⵎⵍⵏ ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙⵏ, ⵡⴰⵅⴰ ⵓⵔⵜⴰ ⵢⴰⴷⵍⵍⵉ ⵍⵍⴰⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏⵏⵙⵏ.

ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⴷⵖ, ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵎⴰⵙ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵉⵕ ⴷⴰⵜ ⴰⴷⵓⵙⵜⵓⵔ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⴷ ⵉⴼⴼⵖ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵉⵣⵍⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵡⵙⵙⴰⵏ ⴰⴷ, ⵎⵇⵇⴰⵕ ⵖⵉⴽⴰⵏⵏ, ⵜⵔⵏⵓ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵜⵜⵓⵎⵥ ⵜⵉⵖⵜⴰⵙⵏ ⵏⵏⵙ ⴷⴰⵔ  ⵜⵉⵎⵖⵓⵏⵜ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵍⵉⵥⵉⵕ.

ⵉⵔⵏⵓ ⵢⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵅⵍⴽⴼⵉ ⵉⵙ ⵖⵉⴽⴰⵏⵏ ⴰⴷ ⵉⴳ ⵍⵃⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⵉⵡⵉⵏ ⴰⵣⵓⵍ ⵙⴳ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ ⵅⴼ ⵜⵖⵜⴰⵙⵜ ⵜⴰⵎⴳⴳⴰⵔⵓⵜ ⵏⵏⵙ.

ⵉⵎⵍⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵅⵍⴼⵉ, ⴳ ⵓⵣⵎⵎⵣⵓ ⵢⴰⴷ, ⵉⵙ ⵉⵅⵚⵚⴰ ⴷ ⵉⵙⴽⵔ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⴰⵎⵣⵉⵣⵡⵔ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 10 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.