Maghreb Arab Press

ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵛⵛⵉⵍⵉ ⵙⵉⴳⴳⵍⵏ ⵉⵣⵎⵣⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⵙⵉⵏⵔⴰⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵏⴼⵍⴰⵃⵜ ⴷ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵉⵣⵎⵣⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⵙⵉⵏⵔⴰⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵏⴼⵍⴰⵃⵜ ⴷ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⴰⴷ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵉⵎⵙⵏⴰⵍⴰⵏ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⵙⴽⵔⵏ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵉⵎⴷⴷⵓⴽⵍⴰ ⴰⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏⵉ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ-ⴰⵛⵉⵍⵉ ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵉⵎⴷⴷⵓⵍⴽⴰ ⴰⵛⵉⵍⵉ-ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ, ⵎⴰⵙⵙ ⴳⵓⵏⵥⴰⵍⵓ ⴼⵡⵉⵏⵣⴰⵍⵉⴷⴰ ⴼⵉⴳⵉⵕⵓⵡⴰ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⵔⵣⴰⴼ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ.
ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵛⵛⵉⵍⵉ ⵙⵉⴳⴳⵍⵏ ⵉⵣⵎⵣⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⵙⵉⵏⵔⴰⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵏⴼⵍⴰⵃⵜ ⴷ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ
10 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2018

ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵉⵎⵙⵏⴰⵍⴰⵏ ⴰⴷ, ⵉⵙⵙⵣⵔⵉ ⵡⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵉⵎⴷⴷⵓⴽⵍⴰ ⴰⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏⵉ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ-ⴰⵛⵉⵍⵉ, ⵛⵛⵕⵇⴰⵡⵉ ⵣⵏⴰⵢⴷⵉ, ⵉⴼⵔⴷⴰⵙ ⵉⵎⵇⵕⴰⵏ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵜⴰⵏⴼⵍⴰⵃⵜ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ, ⵉⵙⴰⵡⵍ ⵙⵓⵍ ⵅⴼ ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵣⴳⵣⴰⵡ, ⴷ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵉⵏⵎⴰⵔⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⴱⵉⴷⴷⵏ ⴳ ⵓⵖⴰⵔⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ ⴳ ⵉⴳⵔ ⴰⴷ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⵡⴹ.

ⴼ ⵖⵉⴽⴰⵏⵏ, ⵣⵓⵍⵏ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵉⵎⴷⴷⵓⴽⵍⴰ ⴰⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵜⵓⵇⵇⵏⴰ ⵉⵙⵎⴰⵏⵏ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⴰⴷ, ⵙⴰⵡⵍⵏ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵅⴼ ⵜⵉⴱⵖⵓⵔⵉⵏ ⵉⵎⵇⵇⵓⵕⵏ ⴷ ⵜⵉⵏⴼⵔⵓⵜⵉⵏ ⵜⵉⵣⵔⴼⴰⵏⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴷⴰⵔ ⵉⵎⵙⵙⴰⵔⵉⵏ ⵉⴱⵕⵕⴰⵏⵉⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴳ ⵉⴳⵔ ⴰⵏⴼⵍⴰⵃ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 10 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.