Maghreb Arab Press

ⵊⵕⴰⴹⴰ: ⴰⵙⴳⵎⴹ ⵅⴼ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵉⵏ ⵉⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵏⵏⴰⵍⵏ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵏ ⵉⵙⵙⴽⵛⴰⵎⵏ ⵉⵇⴰⵕⵉⴹⵏ ⴷ ⵉⵜⵜⵢⴰⵡⵉⵏ ⴰⵙⴷⵉⴼ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ

ⵊⵕⴰⴹⴰ  -  
ⵉⵣⵔⵉ, ⵉⴹⵍⵍⵉ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴳ ⵊⵕⴰⴹⴰ, ⴰⵙⴳⵎⴹ ⵏ 15 ⵜⴰⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⴳⵔ ⵜⴰⵙⵏⵜⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵍⵇⴱⵍⵜ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⴰⵡⵉⵏ ⴰⵏⵏⴰⵍ ⵏ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵏ ⵉⵛⵛⴽⵛⴰⵎⵏ ⵉⵇⴰⵕⵉⴹⵏ ⵓⵍⴰ ⵉ ⵡⵙⴷⵉⴼ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⵏ ⵜⵄⵄⵓⵔⵎⴰ.
ⵊⵕⴰⴹⴰ: ⴰⵙⴳⵎⴹ ⵅⴼ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵉⵏ ⵉⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵏⵏⴰⵍⵏ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵏ ⵉⵙⵙⴽⵛⴰⵎⵏ ⵉⵇⴰⵕⵉⴹⵏ ⴷ ⵉⵜⵜⵢⴰⵡⵉⵏ ⴰⵙⴷⵉⴼ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ
06 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018

ⵔⴰⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵉⵏ ⴰⴷ, ⵍⵍⵉ ⵢⵙⵙⵉⵅⴼ ⵜⴰⴼⵓⴽⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⴹ ⵏⵏⵙⵏ ⵍⵡⴰⵍⵉ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵍⵇⴱⵍⵜ ⴷ ⴰⵏⴱⴰⴹ ⵏ ⵜⵎⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵡⵊⴷⴰ ⴰⵏⴳⴰⴷ, ⵎⵓⵄⴰⴷ ⵍⵊⴰⵎⵄⵉ, ⴷ ⵜⴰⵎⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵊⵕⴰⴹⴰ ⵎⴱⵕⵓⴽ ⵜⴰⴱⵜ, ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵍⵇⴱⵍⵜ, ⵄⴱⴷⵏⵏⴱⵉ ⴱⵄⵉⵡⵉ, ⴰⴷ ⴰⵡⴰⵉⵏ ⴰⵏⵏⴰⵍ ⵉ ⵜⵎⵢⴰⵡⴰⵙⵉⵏ ⵉⵡⵓⵔⵉⵏ ⴳ ⵉⴳⵔⵏ ⵉⵅⵚⵚⴰⵏ ⵜⴰⵏⴼⵍⴰⵃⵜ ⴷ ⵜⴰⵎⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⵇⴱⵓⵔⵜ ⴷ ⵉⵢⴰⴼⵓⵏ ⵉⴷⵖⵔⴰⵏ.

ⴰⵎⵎⴰ ⵎⴰⴷ ⵉⵅⵚⵚⴰⵏ ⴰⵏⵏⴰⵍ ⵏ ⵉⵙⵏⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴷⵉⴼ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⵏ ⵜⵉⵄⵄⵓⵔⵎⴰ, ⵉⵜⵜⵓⴼⴽⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵜⵉⴳ ⵏ 2,5 ⴰⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⴷⴷⵔⵀⵉⵎ ⵉ ⵡⵎⵙⴱⴰⵖⵔⵏ, ⵍⵍⵉ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⵥⵕⴼ ⵜⵙⵏⵜⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ, ⴰⵎⵎⴰ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⵙⵙⴽⵛⴰⵎⵏ ⵉⵇⴰⵕⵉⴹⵏ ⵓⵎⵥⵏ ⵢⴰⵏ ⴰⵙⵙⴰⵔⵓ ⴳ ⵓⵙⵜⵉⴳ ⵏ 1,44 ⴰⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⴷⴷⵔⵀⵎ, ⵜⴼⴽⴰ ⴳⵉⵜ ⵜⵙⵏⵜⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ 430 ⵉⴼⴹ ⵏ ⴷⴷⵔⵀⵎ ⴷ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵍⴰⵃⵡⴰⵍ ⵏ 1 ⴰⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⴷⴷⵔⵀⵎ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 06 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.