Maghreb Arab Press

Wednesday  14  ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ  2018   |   12:44

ⵉⵥⵕⴰ ⵡⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⵡⴰ ⴷ ⵡⴰⵙⵙⴰⵢ ⴷ ⵜⵍⵓⵊⵉⵙⵜⵉⴽⵜ ⴷ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⴽⴰⵔⵜ ⵏ ⵓⵣⵣⴳⵯⵔ ⵏ "ⵜⵉⵎⴳⵉⵜ" ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵕⵕⴰⵛⵉⴷⵢⵢⴰ

ⵕⵕⴰⵛⵉⴷⵢⵢⴰ  -  
ⵉⵥⵕⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⴷ ⵍⵇⴰⴷⵔ ⵄⵎⴰⵕⴰ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⵡⴰ ⴷ ⵡⴰⵙⵙⴰⵢ ⴷ ⵜⵍⵓⵊⵉⵙⵜⵉⴽⵜ ⴷ ⵡⴰⵎⴰⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴳ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⴰⵖⴱⴰⵍⵓ ⵏ ⴽⵔⴷⵓⵙ (ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵕⵕⴰⵛⵉⴷⵢⵢⴰ), ⴰⵃⵕⵛ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵓⵚⵚⴽⴰ ⵏ ⵓⵣⵣⴳⵯⵔ ⵏ "ⵜⵉⵎⴳⵉⵜ".
ⵉⵥⵕⴰ ⵡⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⵡⴰ ⴷ ⵡⴰⵙⵙⴰⵢ ⴷ ⵜⵍⵓⵊⵉⵙⵜⵉⴽⵜ ⴷ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⴽⴰⵔⵜ ⵏ ⵓⵣⵣⴳⵯⵔ ⵏ ⵜⵉⵎⴳⵉⵜ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵕⵕⴰⵛⵉⴷⵢⵢⴰ
30 ⴽⵜⵓⴱⵔ 2018

ⵉⵔⴰ ⵡⵔⵣⴰⴼ ⵏ ⵓⵎⵎⴰⵙ ⴰⴷ ⵍⵍⵉ ⵢⵙⴽⵔ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⵎⴰⵕⴰ ⵉ ⵡⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵜⵓⵚⵚⴽⴰ ⵏ ⵓⵣⵣⴳⵯⵔ ⴰⴷ, ⵎⴰ ⵢⴰⴷ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ 120 ⴰⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵟⵕ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⵜⴳⵓⵜ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵕⵕⴰⵛⵉⴷⵢⵢⴰ, ⴰⴷ ⵉⴹⴼⵕ ⴰⵙⵉⵡⵔ ⵏ ⵉⵙⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵢⴰⴷ ⵜⵓⵚⵚⴽⴰ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵉⴷⴷⵓⵔⵏ.

ⵜⵜⵓⵙⵎⵏⴰⴷⵏ ⵉ ⵡⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ, ⵍⵍⵉ ⵢⵎⴰⵏⵏ ⴷ ⵍⵡⴰⵍⵉ ⵏ ⴹⵕⵄⴰ ⵜⴰⴼⵉⵍⴰⵍⵜ ⴷ ⴰⵏⴱⴱⴰⴹ ⵏ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵕⵕⴰⵛⵉⴷⵢⵢⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⴱⵏⵔⵉⴱⴰⴽ, ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⴹⵕⵄⴰ ⵜⴰⴼⵉⵍⴰⵍⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵃⴱⵉⴱ ⵛⵛⵓⴱⴰⵏⵉ, ⴷ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵏ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴷ ⵉⵎⵙⵜⴳⴳⵯⴰⵔⵏ ⵉⵏⴰⵎⵎⴰⵙⵏ ⴷ ⵜⵏⵎⵏⴰⴹⵏ ⵖⵓⵔ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ, ⵉⵙⵙⴼⵔⵓⵏ ⵉⴼⵔⵓⵔⵉⵏ ⵅⴼ ⵜⵉⴽⵍⵉⵏ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵏⴰⴷⴷⴰⵡⵜ ⴰⴷ ⵉⴷⴷⵓⵔⵏ ⵉ ⵢⵎⵣⴷⴰⵄⵏ ⵉⴷⵖⵔⴰⵏ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 30 ⴽⵜⵓⴱⵔ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.