Maghreb Arab Press

Wednesday  14  ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ  2018   |   13:04

ⵉⵣⵣⵉⴳⵣ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵙ ⵜⵥⴰ ⵏ ⵉⵏⵙⴰⵏ ⴷ ⵢⵓⵎⵥ ⴳ ⵜⴽⴽⵍⵉⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴰⵏⵙⴰ ⵡⵉⵙⵙ 60 ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵜⵢ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵅⴼ ⵜⵎⵙⴽⵔⵜ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴳ ⴰⵣⵎⵣ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2019

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵎⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵍⴱⴰⵏⴽ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵅⴼ ⵜⵉⵎⵙⴽⵔⵜ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ, ⵉⴼⴼⵖⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⴳ ⵡⴰⵛⵉⵏⵟⵓⵏ, ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2019, ⵎⴰⵙ ⵉⵣⵣⵉⴳⵣ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵙ ⵜⵥⴰ ⵏ ⵉⵏⵙⴰⵏ ⴷ ⵢⵓⵎⵥ ⴳ ⵜⵉⴽⵍⵉⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴰⵏⵙⴰ ⵡⵉⵙⵙ 60 ⴳⵔ 190 ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⵍⵍⵉ ⵜⵃⴱⴰ ⵜⵏⴰⴹⵜ.
ⵉⵣⵣⵉⴳⵣ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵙ ⵜⵥⴰ ⵏ ⵉⵏⵙⴰⵏ ⴷ ⵢⵓⵎⵥ ⴳ ⵜⴽⴽⵍⵉⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴰⵏⵙⴰ ⵡⵉⵙⵙ 60 ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵜⵢ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵅⴼ ⵜⵎⵙⴽⵔⵜ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴳ ⴰⵣⵎⵣ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2019
31 ⴽⵜⵓⴱⵔ 2018

ⵉⵏⵏⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙ ⵜⵣⴹⴰⵕ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⴰⴷ ⵜⵖⵍⵉ ⵙ ⴰⵏⵙⴰ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⴳ ⵓⵙⵉⵡⵔ ⵏ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵍⵇⴱⵍⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⴰⵙⵜ ⴷ ⵉⵣⵣⵍⵎⴹ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ (ⵎⵉⵏⴰ), ⵜⵙⵓⵍ ⴼ ⵖⵉⴽⴰⵏⵏ ⴳ ⴰⵏⵙⴰ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⵏ ⵉⵥⵥⵍⵎⴹ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ, ⴷ ⵜⵓⵎⵥ ⴰⵏⵙⴰ ⵡⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹ ⴳ ⵓⵙⵉⵡⵔ ⵏ ⵓⵎⵏⵣⴰⵡ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ .

ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵍⵇⴱⵍⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⴰⵙⵜ ⴷ ⵉⵣⵣⵍⵎⴹ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ, ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵙⵉⵡⴹ ⵎⴰⵙ ⵉⵣⵣⵉⴳⵣ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵙ ⴰⵏⵙⴰ ⵡⵓⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵍⵉⵎⴰⵕⴰⵜ ⵜⵉⵄⵕⴰⴱⵉⵏ ⵉⵎⴰⵏⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⵙⵓⵍⵏ ⴰⵏⵙⴰ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵍⵍⵉⵖ ⵜⵓⵎⵥ ⴰⵏⵙⴰ ⵡⵉⵙⵙ 11 ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ. ⵜⵍⴽⵎ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⴱⴰⵃⵕⴰⵢⵏ ⴰⵏⵙⴰ ⵡⵉⵙⵙ 62, ⴷ ⵄⵓⵎⴰⵏ ⴰⵏⵙⴰ ⵡⵉⵙⵙ 78, ⴷ ⵜⵓⵏⵙ ⴰⵏⵙⴰ ⵡⵉⵙⵙ 80, ⴷ ⵇⴰⵟⴰⵕ ⴰⵏⵙⴰ ⵡⵉⵙⵙ 83, ⴷ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⵏ ⵙⵙⴰⵄⵓⴷⵢⵢⴰ ⴰⵏⵙⴰ ⵡⵉⵙⵙ 92, ⴷ ⴰⵡⴰⵏⴽ ⵏ ⵍⴽⵡⵉⵜ ⴰⵏⵙⴰ ⵡⵉⵙⵙ 97, ⴷ ⴷⴷⵣⴰⵢⵔ ⴰⵏⵙⴰ ⵡⵉⵙⵙ 157 ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 31 ⴽⵜⵓⴱⵔ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.